EU-premiär för ja till 30 % utsläppsminskningar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ända sedan klimattoppmötet i Köpenhamn har EU sagt att man endast kommer att flytta fram sina positioner till 30 % om andra liknande länder gör motsvarande. Men förra torsdagen var det dags. Med 292 röster för, 274 röster mot och 38 nedlagda röster antogs EU:s strategi för COP16 innehållande att EU skall minska sina utsläpp med 30 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Resolutionen fastslår också att sådana utsläppsminskningar dessutom är av intresse för kommande ekonomisk utveckling av unionen. COP16 är nu inne på sin sista dag och inom 24 timmar kommer vi veta om tiden då EU bortförklarade sina dåliga utsläppsmål med vad andra (inte) gör är ett minne blott.

Se hela resolutionen här:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0442+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Miljö online2

Liknande artiklar