EU’s mål för kväveoxidutsläpp uppnås inte – vägtrafiken problemet.

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Tio av EU’s medlemsländer kommer inte att lyckas reducera sina utsläpp av kväveoxider tillräckligt mycket för att hamna under det utsläppstak som ålagts dom i det EU-direktiv som reglerar utsläppen av fyra olika kemiska föreningar som bidrar till försurning, övergödning och bildning av marknära ozon. Den främsta orsaken till att målet inte uppnåtts är vägtrafiken; även om utsläppen har minskat i förhållande till trafikmängden så har den stora ökningen av vägtrafiken lett till att utsläppen i många länder fortfarande ligger över det tak som satts för att reducera de negativa effekterna av kväveoxider.

Miljö online2

Liknande artiklar