Ozonskador på växter och människor på grund av klimatförändringar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Klimatförändringarna skadar inte bara ozonlagret i atmosfären. En ny svensk studie visar att även den marknära ozonen påverkas, vilket kan vara farligt för både växter och människor.

– Den högre risken för ozonskador beror både på ökande ozonhalter och högre temperaturer i framtida klimat. För jordbruksgrödor är den största effekten att växterna åldras i förtid, vilket ger mindre skördar av sämre kvalitet, säger Jenny Klingberg på institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Ozon är en gas som finns på 10 – 40 kilometers höjd i atmosfären. Den skyddar mot solens ultravioletta strålning och är livsviktig för livet på jorden. Ozon bildas även vid markytan när bilavgaser reagerar med solljus och detta marknära ozon är en luftförorening som är giftig för oss människor.

– Resultaten visar att risken för ozonskador på växter är störst i centrala Europa. Där är ozonkoncentrationen hög och klimatförhållandena främjar växternas upptag av ozon genom klyvöppningarna.

Läs hela pressmeddelandet här.

Miljö online2

Liknande artiklar