Vattenkraft kan ge stora utsläpp av växthusgaser

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Vetenskapsradion rapporterar om en ny studie som visar att el producerad med vattenkraft kan släppa ut stora mängder växthusgaser; motsvarande tre gånger så mycket koldioxid som släpps ut av ett koleldat kraftverk som producerar samma mängd el. Orsaken är att den växtlighet som dränks när en ny damm anläggs ruttnar och ger upphov till utsläpp av dels koldioxid (om det finns syre till nedbrytningen) och dels metan (vid nedbrytning utan syre) som är en 25 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid.

Vattenkraft kan alltså ge upphov till stora utsläpp av växthusgaser men hur stora utsläppen blir beror på faktorer som klimat och typ av mark som dränks (mark med mycket biomassa som till exempel en skog i tropiskt klimat ger större utsläpp) och dammens ålder (när den dränkta växtligheten är nedbruten blir utsläppen mindre). Att vattenkraftsdammar ger upphov till utsläpp av växthusgaser är inget nytt men den aktuella studien visar på hur enormt stora utsläppen kan bli från dammar i tropiska områden.Satsningar på vattenkraft ger alltså relativt liten klimatnytta på kort sikt men på lång sikt skulle dammar eventuellt kunna fungera som sänkor när kol binds i sedimenten. Konstgjorda dammars roll som källor eller sänkor för växthusgaser är omdebatterad; International Hydropower Association (IHA) har tydligen hävdat att kraftverksdammar har liten eller rentav positiv klimatpåverkan medan andra förstås hävdar motsatsen. Den som vill sätta sig in i debatten kan kanske ha nytta av dom här två artiklarna: Lakes and reservoirs as regulators of carbon cycling and climate (ganska lång artikel som går igenom kunskapsläget angående sjöars och dammars roll i kolets globala kretslopp) och A Preliminary Review of the Impact of Dam Reservoirs on Carbon Cycling (en rapport från International Rivers Network som bemöter IHA´s påståenden)

Miljö online2

Liknande artiklar