En spricka i EU:s utsädeslag?

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det verkar finnas intern kritik mot EU’s restriktiva regler för vilken typ av utsäde som får marknadsföras inom unionen. Det handlar om kravet på att allt utsäde ska registreras och uppfylla vissa kriterier på distinktion, stabilitet och likformighet (DUS) samt mervärde i produktions- eller processledet jämfört med redan registrerade varianter (VUC) för att få säljas inom EU. Dessa krav har kritiserats eftersom kostnaderna för att registrera en sort gör det svårt eller omöjligt att få in alla sorter på listan samt att vissa lokalt anpassade, traditionella sorter inte kan uppfylla kriterierna på grund av att dom innehåller en allt för stor genetisk mångfald. Om sort inte är registrerad i den s.k. gemensamma katalogen betraktas den alltså som illegal och får inte säljas. Den här lagstiftningens giltighet prövades nyss av en av EUs generaladvokater i ett s.k förhandsavgörande i ett franskt rättsfall. I förhandsavgörandet slår generaladvokaten fast att direktivet inte kan tolkas så att det är olagligt att sälja oregistrerade frösorter. Det här förhandsavgörandet innebär inte automatiskt att EU’s regelverk kring utsäde kommer förändras men det är helt klart ett steg i rätt riktning och förhoppningsvis kan det leda till det blir lättare att sprida och utveckla traditionella och lokalt anpassade sorter i framtiden (just nu kan det som sagt vara olagligt).

Miljö online2

Liknande artiklar