Riksrevisionens jättesågning av alliansens trafikpolitik

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Idag kommer nästa hårda slag mot alliansens hållbarhetspolitik. Riksrevisionen sågar regeringens satsningar inom infrastruktur vid fotknölarna och hotar om att de kommer leda till att klimatmålen kanske inte uppfylls.

Riksrevisionen, riksdagens kontrollmakt, har nu granskat hur klimatet tas hänsyn till i regeringens planering för satsningar i infrastrukturen. Man är inte så nådig i sin kritik:

Granskningen visar att regeringen inte har tydliggjort sambandet mellan lönsamhet, trafikökningar och ökade koldioxidutsläpp. Lönsamheten för många investeringsobjekt bygger på antaganden om trafikvolymer och trafikökningar som med nu tillgänglig kunskap sannolikt är svåra att förena med klimatmålen. Riksrevisionens bedömning är att rapporteringen till riksdagen behöver bli mer transparent, konsistent och rättvisande utifrån de transportpolitiska målen och riksdagens klimatmål.

Granskningen visar också att koldioxidutsläppen som följer av den nationella planen har underskattats. Det är osäkert om den nationella planen sammantaget leder till minskade koldioxidutsläpp och därmed bidrar till klimatmålen. En rättvisande redovisning behövs för att riksdagen ska kunna fatta välgrundade infrastrukturbeslut.

Riksrevisor Claes Norgren understryker: – Regeringen bör bli tydligare när det gäller hur planeringen av infrastruktur ska förhålla sig till klimatmålen. Det är idag högst osäkert om den nationella planen leder till minskade koldioxidutsläpp och därmed bidrar till att klimatmålen uppnås. Alliansen driver sedan tidigare bygget av Förbifart Stockholm – ett vägprojekt som är försenat fördyrat och förstörande på alla möjliga sätt. På bilden: infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Miljö online2

Liknande artiklar