Naturvårdsverket: Sverige når endast 2 av 16 miljömål

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Av de 16 miljömål som satts upp av riksdagen kommer endast 2 att nås till målåret 2020, det konstaterar naturvårdsverket i sin senaste utvärdering av målen.

De två mål som naturvårdsverket tror kommer att nås är ”skyddat ozonlager” och ”säker strålmiljö”, övriga mål kommer inte att uppnås. Naturvårdsverket konstaterar att för att uppnå de andra målen krävs fler styrmedel, alltså en skarpare miljöpolitik. Bland annat pekar man ut behovet av högre skatter på miljödåliga alternativ, ett hållbart jordbruk och bättre hantering av kemikalier. Naturvårdsverket konstaterar också att redan fattade beslut måste börja genomföras och utvärderas i högre utsträckning, och att politikerna måste börja förhålla sig till den målkonflikt som finns mellan exempelvis ökad konsumtion och ökade utsläpp.

Miljömålen som naturvårdsverket inte tror kommer nås:

 1. Begränsad klimatpåverkan 
 2. Grundvatten av god kvalitet 
 3. Frisk luft 
 4. Hav och balans samt levande kust och skärgård 
 5. Bara naturlig försurning 
 6. Myllrande våtmarker 
 7. Giftfri miljö 
 8. Levande skogar 
 9. Ett rikt odlingslandskap 
 10. Storslagen fjällmiljö 
 11. Ingen övergödning 
 12. God bebyggd miljö 
 13. Levande sjöar och vattendrag 
 14. Ett rikt växt- och djurliv
Hela rapporten finns att läsa här

Miljö online2

Liknande artiklar