Södra Sverige oförberett för kommande havsnivåhöjning

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Enligt en studie gjord av FOI och KTH är responsen mot den kommande havsnivåhöjningen i Sveriges södra kommuner dålig. Som längst planerar kommunerna fram till år 2100, och då med en relativt låg uppskattning. Kommunerna planerar oftast efter SMHIs uppskattning ”runt en meter” trots vetenskapliga studier som tyder på en högre höjning. En statlig strategi för havsnivåplaneringen saknas, vilket efterfrågas av kommunerna.  

En tredjedel av de 33 undersökta sydliga kommunerna i Sverige saknar uppskattning kring den framtida havsnivåhöjningen och av de som uppskattat en framtida höjning saknar sex av tio källor till dessa.

Mälaren som dricksvattentäkt hotad Mälaren är vida diskuterad kring detta ämne och frågan blir större. Enligt en studie av Chalmers uppskattas Mälarens värde uppstiga 40 miljarder kronor, med bakgrund av bland annat ekosystemen i och kring sjön. Värderingen av dricksvattnet som föder 2 miljoner människor uppgår endast till 2 miljarder av detta.

”Stockholms stad har med hjälp av SMHI uppskattat att Mälaren (med den nya slussen) klarar en havsnivåhöjning på ungefär en halv meter. Så här långt norrut har vi ju också nytta av landhöjningen så siffran motsvarar egentligen en global havsnivåhöjning på cirka en meter (men inte två) under hundra år.” skriver SVT.

Den eventuella problematiken med kortsiktig planering utan marginalskydd gäller alltså även Mälaren och kan ha förödande konsekvenser, även om Mälaren som havsvik kanske tillslut kommer att bli oundvikligt då havsnivåhöjningen kommer fortsätta under mycket lång tid.

Statliga styrmedel efterfrågasIdag finns ingen övergripande nationell plan som tar ställning till hur man bör hantera vattenhöjningen vilket skulle göra arbetet för många lättare, och även göra oss mer förberedda för framtiden. FOI och KTH skriver:

”Studien visar också att kommuner och länsstyrelser i södra Sverige efterfrågar en ökad tydlighet från statligt håll. Förutom konkret stöd i form av planeringsunderlag vill man även ha tydliga statliga riktlinjer för planeringen för stigande havsnivåer. Studien pekar därmed på behovet av en statlig strategi för havsnivåplaneringen i Sverige.”

Miljö online2

Liknande artiklar