Naturvårdsverket varnar: Sverige missar 14 av 16 miljömål

Foto: Illustration: Tobias Flygar

Med dagens styrmedel kommer 14 av de 16 svenska miljökvalitetsmålen inte att nås. Det dystra budskapet kom Naturvårdsverket med i dag i samband med att den  årliga uppföljningen av miljömålen presenterades.

─ Det här resultatet visar hur viktigt det är med samarbete mellan olika aktörer i samhället, kommenterar Maria Ågren, Naturvårdsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Precis som förra året gör Naturvårdsverket, som samordnat uppföljningsarbetet, bedömningen att det inte går särsklit bra med uppfyllandet av de svenska miljömålen. Bäst ser det ut för målet Skyddande ozonskikt, även om det finns ”ett fortsatt hot mot ozonskiktet på grund av klimatets framtida inverkan, fortsatt användning av ozonnedbrytande ämnen samt utsläpp från uttjänta produkter”. Målet Säker strålmiljö är på rätt väg, men Naturvårdsverket konstaterar att ”även om exponeringen för UV-strålning skulle minska kommer antalet cancerfall att öka en period, eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas”.

De övriga 14 målen kommer inte att nås alls med i dag beslutade styrmedel.

Naturvårdsverket poängterar att det nu på allvar krävs ”en samhällsomställning med god hushållning med naturresurser, effektiv energianvändning och resurseffektiva kretslopp för att målen ska nås” – eller mer förenklat – ”större miljöhänsyn i hela kedjan av produktion och konsumtion”.

Miljö online2

Liknande artiklar