Nationalekonom: Slopa inte stödet till våtmark

Foto: iel Mott

Det finns risk för att bidragen till våtmark slopas i det nya landsbygdsprogrammet som träder i kraft 2014. Det skulle innebära en stor miljömässig och samhällsekonomisk förlust, skriver nationalekonom Stefan Jendteg idag på Svenska Dagbladets debattsida.

Att minska övergödningen är en av fem huvudpunkter i de nationella landsbygdsprogrammen, enligt direktiv från EU. En rapport från Finansdepartementets expertgrupp för studier i Offentlig ekonomi (ESO) visar att våtmarker minskar näringsläckage, och därmed bidrar till just minskad övergödning.

Rapporten visar också att landsbygdsprogrammet har varit effektivare när det gäller att minska näringsläckaget från jordbruket än för att skydda den biologiska mångfalden, menar Jendteg. Det beror på att strategin med att ge ekonomiskt stöd för att anlägga, restaurera och sköta våtmarker har fungerat. Vidare bidrar våtmarkerna med ökade möjligheter till jakt och fiske, samt till klimatanpassning vid ökad risk för översvämningar. Detta är av stort samhällsekonomiskt värde.

Att minska näringsläckaget är också centralt för att rädda vad som räddas kan av Östersjöns ekosystem, och är ett led i Baltic Sea Action Plan som Sverige har åtagit sig att följa. Projektet är initierat av Helcom, som består av samtliga länder med kust mot Östersjön.

Miljö online2

Liknande artiklar