Myndigheter struntar i att redovisa sitt miljömålsarbete

Foto: Johannes Jansson

Enligt en rapport från Miljödepartementet struntar flera myndigheter i att redovisa sitt miljömålsarbete, trots att det finns krav på det. Idag håller vi på att missa 14 av 16 miljömål. Regeringens styrning av miljöarbetet måste enligt en rapport från Statskontoret stärkas då reglerna idag är otydliga, inte är verksamhetsanpassade och dessutom inte följs upp.

Av de 25 myndigheter med miljömålsansvar har sex myndigheter inte tagit upp frågan alls. De är Tillväxtverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Tillväxtanalys, Sjöfartsverket och Exportkreditnämnden, som inte redovisade miljömålsarbetet i förra årets årsredovisning heller.

Miljöminister Lena Ek säger till Riksdag och Departement att det här är helt oacceptabelt. Samtidigt riktar Statskontorets rapport snarare kritik mot regeringens svaga styrning av miljöarbetet och Miljödepartementet.

Statskontoret konstaterar att styrningen i dag inte är tillräckligt verksamhetsanpassad. Miljöpolitikens mål är visionära och ger inte ett tillfredsställande stöd för politikens genomförande.  Bestämmelserna i instruktionerna ger inte tillräcklig vägledning och de har heller inte följts upp med krav på återrapportering. Dessutom har bristande redovisning av miljöarbetet i myndigheternas årsredovisningar tillåtits passera. Miljödepartementet, som har det samordnande uppdraget under regeringen för miljöpolitiken, har till stor del överlämnat till respektive myndighets fackdepartement att styra och bevaka genomförandet av miljöarbetet.

Statskontoret menar att Miljödepartementet mer långsiktigt måste arbeta med fackdepartementen genom exempelvis kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Kring myndigheternas miljöarbete tros en möjlig lösning vara en högre verksamhetsanknytning, exempelvis genom regeringsuppdrag.

De bästa myndigheterna enligt rapporten var Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Boverket.

Miljö online2

Liknande artiklar