Kvicksilver och bly i Stockholmsparker – är ditt barns lekpark med på listan?

Foto: Andre Rau

Enligt en undersökning från företaget Geosigma har främst bly och polycykliska aromatiska kolväten i förhöjda halter påträffats i marken men även halter över riktvärdet av miljögifterna DDT och PCB liksom av kvicksilver har hittats. 

Geosigma har enligt Dagens Nyheter undersökt 25 parkmarker i Stockholm stad med syftet att utreda om det finns föroreningar som kan innebära hälsorisker för de människor som vistats i där. Undersökningen visar skrämmande nog att det föreligger ett behov för kompletterande undersökningar i 13 av de undersökta parkmarkerna.

Halterna i marken är i många fall endast måttligt förhöjda och kan enligt Dagens Nyheter bero på nedfall av luftburna partiklar från vägar, avgaser samt däck- och beläggningsslitage. Det utesluts emellertid inte att föroreningarna kan ha annat ursprung, särskilt inte i ljuset av Stockholms stads industrihistoria, då det tidigare kan ha bedrivits industriell verksamhet på platser där det idag ligger parker och bostäder.

Se nedan listan från Dagens Nyheter över de 13 parker som behöver undersökas närmare:

Gulsippans parklek, Gulsippsgränd: Höga halter bly intill förskola

Lekpark Smedshagen, slutet på Smedshagsvägen: Höga halter bly i lekområde

Rålambshovsparken: Höga halter PAH, polycykliska aromatiska kolväten i strandområde

Vasaparken, Sabbatsbergsområdet: Hot spot av DDT

Anders Reimers malmgård, Reimersholme: Höga halter av bly och PAH vid förskolegård

Bergsgruvan, Södermalm: Höga halter bly och PAH i två ytor med hög vistelsetid

Nytorget: Höga halter i närhet av lekområde

Parkmark nordost om Trekanten: Höga halter PAH i lekplatsområde

Förskolegård, nordvästra hörnet av Ekensberg: Höga halter PAH på förskolegård

Sankt Eriksområdet, Kungsholmen: Hot spot av PCB

Ruddammsparken: Höga halter bly vid lekplatsområde

Ånghästparken, Maria Bangata: Hot spot av kvicksilver

Eriksdalsskolan: Höga halter av PAH i yta nära förskola och vid skolgård. Höga halter av bly i en yta vid skolgård

Miljö online2

Liknande artiklar