Kosterhavet föreslås få hårdare områdesskydd

Foto: Petr Vodička /CCA-Share 4.0

Marina områden kring Kosteröarna i norra Bohuslän föreslås få ökat skydd för att värna de unika naturvärden och den biologiska mångfald som finns i området. Framförallt handlar förslagen om nya regleringar för det trålfiske som genomförs i områdena efter nordhavsräka.

Förslaget till högre krav för trålfiske innefattar bland annat Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas naturreservat och Kosterfjorden-Väderöfjorden, vilket är ett Natura 2000-område. Havs och Vattenmyndigheten (HaV) har lagt fram förslag om trålförbud i vissa specifikt känsliga områden samt utbildning om de unika naturvärden som finns i området för att få tillstånd för trålfiske.

I området finns unika naturvärden och det är därför viktigt att fisket bedrivs på ett sådant sätt att dessa inte skadas. Med de här regleringarna bedömer vi att räkfisket i området kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering.

Ett flertal marina, ryggradslösa djur har endast hittats i de aktuella områdena, andra har sin huvudsakliga utbredning i samma områden. De specifikt skyddsvärda miljöer HaV lägger förslag på att förbjuda trålfiske i är områden med ögonkorall, tareskogar som finns på grunda, exponerade områden i ytterskärgården samt djupa hårdbottnar. Vid jämförelse mellan skyddade områden och referensområden finns en tydlig skillnad där en minskad biologisk mångfald har upptäckts i referensområdena.

Med de nya förslagen som har tagits fram i samarbete mellan bland annat förvaltare för nationalparken och företrädare för det småskaliga fisket i området kan ett mer hållbart trålfiske genomföras för de 30 fartyg som är aktiva där. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2015.

Miljö online2

Liknande artiklar