Åtgärder mot försurning ger resultat

Foto: Pixabay /Public Domain

Under 40 år har svenska vattendrag kalkats för att motverka försurning. Med surare vatten sker en minskad biologisk mångfald, förändrade ekosystem och större exponering för vissa tungmetaller och gifter.

5 miljoner ton kalk har spridits i de svenska vattendragen de senaste fyrtio åren. Nu kommer den första nationella rapporten baserat på trettio års miljödata över åtgärderna som använts för att öka pH-värdet i försurade vattendrag. Rapporten är ett samarbete mellan Havs- och Vattenmyndigheten och SLU.

Studien visar att åtgärderna har gett positiva resultat för den biologiska mångfalden. Fler fiskarter och fler fiskar av varje art hittas i de kalkade områdena jämfört med okalkade.

Studien är unik då den omfattar ett oerhört stort material från hela landet och en så lång, sammanhängande period, säger Erik Degerman på SLU, en av de tre forskare som gjort studien.

Försurning sker bland annat på grund av fossila utsläpp. Svavel och kväve reagerar med vatten och syre i atmosfären och bildar surt regn. Det sura regnet faller ner över mark och vattendrag och ger lägre pH-värden.

Tyvärr sker inte återhämtningen över en natt. Mellan 10-20 år räknar man med att det tar för ett vattendrag att återställas till statusen som var innan försurning.

Det är väldigt positivt att se att kalkningen ger så bra resultat på fiskfaunan. Båda studierna hjälper oss i arbetet med att ta fram en ny vägledning för länsstyrelser och kommuner, säger Ingemar Abrahamsson.

Dock är åtgärder som används för att rädda miljön och naturen inte alltid enbart positiva. Kalken som används för att minska försurningen kommer någonstans ifrån och kalkbrott kan ge stora konsekvenser på framförallt lokala naturvärden. Det viktigaste är alltså att ta itu med bakgrunden till försurningen, vilket är förbränningen av fossila resurser.

Miljö online2

Liknande artiklar