Snart blir det dyrare att köpa miljöfarliga produkter

Foto: Public domain

I syfte att minska förekomsten av farliga ämnen i människors hemmiljö lade regeringen i mars 2015 fram ett förslag på att farliga kemikalier ska beskattas. Ett steg längre i processen presenteras, efter betänkande och remissbehandling, nu förslaget med vissa förenklade kompletteringar. 

Enligt en kontroll av Kemikalieinspektionen innehåller fyra av tio elektronikprodukter förbjudna ämnen potentiellt farliga för både människor och miljö. Förutom elektronik kan också leksaker och kläder innehålla de miljöfarliga ämnen som kan komma att beskattas. Går förslaget igenom blir dessa miljöfarliga varor dyrare, som exempel 25 kronor dyrare för en telefon och 300 kronor dyrare för ett kylskåp. Regeringen förväntar att kemikaliebeskattningen kommer dra in runt två miljarder kronor.

I det ursprungliga förslaget föreslogs att en särskild mätmetod skulle användas för att avgöra om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt. Nu avses den föreslagna skattelagen istället kompletteras med en lista över hur de vanligaste förekommande brom-, klor- och fosforföreningarna normalt tillsätts, vilket ska förenkla processen avsevärt.

I betänkadet rekommenderas också en ändring av definitionen om yrkesmässig verksamhet i förslaget till lag om skatt på viss elektronik och förslaget till lag om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid.

Remissynpunkter gällande övriga delar och eventuella lagändringar till följd av dessa kommer att presenteras i en kommande lagrådsremiss.

Miljö online2

Liknande artiklar