Kostnaden för nya elproduktionsanläggningar i Sverige

Foto: blickpixel (CCO Public Domain)

I energidebatten diskuteras det ofta kostnaderna för olika energislag. Nu har Energikommissionens kansli tagit fram en rapport om kostnaderna för nyproduktion av el från olika anläggningar när skatter, avgifter och investeringsstöd räknas bort.

Resultatet, se figuren nedan, är att elproduktion från förbränning av avfall är billigast och att el solkraft på villatak är dyrast. Anledningen till att det inte kostar något att producera el från avfall är att producenten inte behöver betala för bränslet, avfallet, utan istället får betalt för att hand om det.

På grund av osäkerhet om hur räntan på investeringarna ska beräknas är det enligt rapporten sannolikt att kostnaden för mindre privatinvesteringar som solenergi från villatak är lägre än i tabellen nedan och att kostnaden för stora riskfyllda investeringar som kärnkraft är högre. Men även med en mer verklighetsbaserad ränta för dessa två elproduktionstekniker är kostnaden för sol från villatak högre än kostnaden för kärnkraft.

För att få en bild om den framtida kostnaden är det däremot också viktigt att titta på om kostnaderna är stigande eller sjunkande. För sol och vind sjunker kostnaderna, detta gäller särskilt för solenergin. Däremot så ökar kostnaderna svagt för kol och gas, och starkare för kärnkraft.

Figur 1. Kostnad för ny elproduktion i öre per kWh exklusive skatter, avgifter och investeringsstöd vid 6 procents ränta sorterad efter kostnad, kärnavfallsavgiften är dock inräknad (Källa: Elforsk & Energikommissionen, publicerat med tillstånd från Energikommissionen)

Eftersom investeringsstöd, skatter och avgifter inte räknas med i denna tabell är detta inte en sammanställning över vad el från olika anläggningar kostar för en konsument.

Av tabellen ovan framgår också att kostnaderna för de befintliga kärnkraftsprojekten i EU är högre än den beräknade kostnaden i Energikommissionens rapport. Det är svårt att säga om kostnaderna för de befintliga kärnkraftsprojekten i EU är representativa, enligt rapporten.

Miljö online2

Liknande artiklar