Ojnareskogen kan bli nationalpark

Foto: Karin Brodowsky/ Commons wikipedia

Ojnareskogen, som ingår i Natura 2000-området Bästeträsk, kan komma att bli nationalpark. Ett flertal myndigheter ser nu tillsammans över möjligheterna att göra om det uppmärksammade området med sina rika djur- och naturvärden till nationalpark.

Det var förra året som den omtvistade debatten om Ojnareskogens vara eller icke vara var som hetast. Rika natur- och djurvärden stod mot ett planerat kalkbrott i området som skulle kunna generera arbetstillfällen, men förstöra mycket av det känsliga artliv som finns i området. Regeringen beslutade efter påtryckningar från bland annat flertalet stora miljöorganisationer att göra området till ett Natura 2000 under namnet Bästeträsk, ett område på norra Gotland där Ojnareskogen ingår.

Nu har naturvårdsverket tillsammans med Havs-och vattenmyndigheten, Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland påbörjat en förstudie för att se över möjligheterna att göra Bästeträsk till en nationalpark.

 Bästeträsk är ett fantastiskt område och består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Mångfalden av naturtyper och arter i Bästeträsk är imponerade. Området är det främsta i sitt slag i Sverige och unikt i Europa, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

En insamling av synpunkter ska nu ske från bland annat markägare, företag och organisationer för att se hur området idag används och idéer hur en framtida nationalpark kan se ut.

 Vi är väldigt måna om att ha en god dialog med alla de som bor, verkar eller har intresse i området. En särskilt viktig grupp är de markägare som tålmodigt och kunnigt vårdat sina marker. Tillsammans har vi förutsättningar att hitta ett sätt att jobba för en nationalpark, säger Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Länsstyrelsen i Gotlands län i ett pressmeddelande.

Att göra området Bästeträsk till en nationalpark skulle vara en stor vinst för det rika djur- och naturliv som finns på norra Gotland.

Miljö online2

Liknande artiklar