Nytt naturreservat på nordöstra Gotland

Foto: Anders Hellberg

Området beskrivs som ”en liten naturvärdespärla”.

I veckan meddelade länsstyrelsen på Gotland att man bildat ett nytt naturreservat på nordöstra delen av ön. 

Nors, som området kallas, är på 26 hektar och är enligt länsstyrelsen ”en liten naturvärdespärla”. Området har under lång tid använts som bete och nästan enbart plockhuggits, vilket troligtvis är orsaken till de höga naturvärden som finns där i dag.

I beslutsdokumentet (pdf) skriver länsstyrelsen:

Nors utgör en mycket artrik och värdefull lokal för djur och växter knutna till ädellövträd och sumpskog, främst lavar men också för fuktkrävande mossor och svampar. Marken har troligtvis varit träd- och skogbevuxen under mycket lång tid. Vid de fåtal inventeringstillfällen som genomförts har det hittats 20 olika signalarter som tyder på skyddsvärd skog/trädklädd mark, varav åtta av dem är upptagna på den nationella rödlistan (2015) för sällsynta och hotade arter.

_______

I Naturvårdsverkets kartverktyg, Skyddad natur, finns information om alla skyddade områden i Sverige.

Miljö online2

Liknande artiklar