EU-överenskommelse om att utsläppen ska minska snabbare

Foto: gbohne

EU-parlamentet och EU-rådet är överens om flera förbättringar av systemet med handel med utsläppsrätter från år 2020. Den nya överenskommelsen innebär att:

  • Utsläppen ska minska snabbare. EU:s system med utsläppsrätter innebär att EU sätter gränsen för hur mycket som får släppas ut. Inom denna gräns kan företagen köpa och sälja utsläppsrättigheter, OCH/DÄR en utsläppsrätt ger rätt att släppa ut ett ton koldioxid. Den nya överenskommelsen innebär att antalet utsläppsrätter, och därmed utsläppen, ska minska med 2,2 procent årligen från 2021. I dagsläget är minskningstakten 1,74 procent. Att utsläppen ska minska snabbare bedöms leda till EU:s utsläpp av växthusgaser minskar med motsvarande 556 miljoner ton koldioxid.
  • En större del av utsläppen ska läggas på hög. Idag finns det ett stort överskott på utsläppsrätter. Det har gjort att priset på utsläppsrätter sjunkit, vilket i sin tur inneburit att det har blivit svårt att få lönsamhet i investeringar av koldioxidsnål teknik. Därför beslutade EU 2015 att införa en reserv (kallad Market Stability Reserve). Det nya beslutet innebär att 24 procent av de årliga överskotten på utsläppsrätter ska läggas i reserven, vilket är en fördubbling gentemot tidigare beslut.
  • Två fonder för innovation och modernisering ska etableras. En del av intäkterna från utsläppshandeln ska gå till en fond som ska stödja innovationer i förnybar energi, koldioixidlagring och annan koldioxidsnål teknik. En annan fond ska användas för att uppgradera energisystemet i EU:s fattigare länder. Den nya överenskommelsen innebär att moderniseringsfonden inte får användas att modernisera kolkraftverk, men med undantag för Rumänien och Bulgarien.

Överenskommelsen har fått kritik för att lite av överskottet på utsläppsrätter läggs i reserven. Men i helhet får den nog ses som ett steg i rätt riktning

I och med att överenskommelsen inte är slutgiltigt antagen är nästa steg att EU:s miljöutskott ska rösta om den i slutet av november.

Miljö online2

Liknande artiklar