Svenska luftföroreningar minskar kraftigt

Foto: Mariamichelle

Utsläppen av svaveloxider, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen och tungmetaller har minskat kraftigt sedan 1990, visar Naturvårdsverkets årliga sammanställning om utsläppen av luftföroreningar i Sverige.

Utvecklingen sedan 1990:

  • Utsläppen av kväveoxider har mer än halverats. Minskningen beror på katalytisk avgasrening, på den minskade användningen av bensin sedan början av 2000-talet och på avgiften på kväveoxider som infördes 1992. Trots minskningen i de totala utsläppen så ökar fortfarande kväveoxidutsläppen från dieselbilar rejält.
  • Utsläppen av flyktiga organiska ämnen, som tillsammans med solljus och kväveoxider bildar marknära ozon, har mer än halverats. En viktig anledning till minskningen är den katalytiska avgasreningen på nyare bilar.
  • Utsläppen av svaveldioxider har minskat med 82 procent. Minskningen beror framför allt på en övergång till lågsvavelhaltiga bränslen.
  • Utsläppen av ammoniak har minskat med 12 procent. Minskningen av utsläppen beror framförallt på att antalet djur inom jordbruket har minskat och på minskad användning av konstgödsel.
  • Utsläppen av kolmonoxid har minskat med 60 procent. Den katalytiska avgasreningen har varit en viktig orsak.
  • Utsläppen av små partiklar (PM2,5har minskat med cirka 50 procent. Striktare krav på bränslen i trafiken är en viktig orsak.
  • Utsläppen av metaller som kvicksilver, bly och kadmium har minskat kraftigt. Exempelvis har utsläppen av kvicksilver minskat med 73 procent. En viktig orsak till minskningen bättre reningsutrustning i energianläggningar.

Luftföroreningar dödar – även i Sverige

Luftföroreningar orsaka cirka 5 500 förtida dödsfall per år i Sverige, baserat på 2010 års halter. Av dessa dödsfall orsakas cirka 3000 av föroreningar från andra länder, 1300 från trafikavgaser, 1000 från vedeldningsrök och cirka 200 från vägslitagepartiklar.

Luftföroreningar kan orsaka luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Det finns dessutom en koppling mellan fosterdödlighet och halterna av ozon i luften och små partiklar.

Miljö online2

Liknande artiklar