Miljödomstolen säger nej till förslag om slutförvaring av kärnavfall

Foto: Green MPs

Efter sju års prövning har Mark- och miljödomstolen avvisat förslaget om slutförvaring av radioaktivt avfall vid Forsmark. Nu är det upp till regeringen att fatta det slutliga beslutet om det radioaktiva avfallets framtid.

Förslaget kommer från Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Tekniken, som kallas KBS3, går ut på att det radioaktiva kärnavfallet placeras i kopparkapslar, som omsluts av bentonitlera. Dessa ska sedan förvaras cirka 500 meter ner i berggrunden under Forsmarks kärnkraftverk.

Tillsammans ska detta skapa tre skyddsbarriärer, som enligt förslaget ska vara nog för att förvara avfallet säkert i upp till 100 000 år. Alternativa förslag som diskuterats är så kallade ”djupa borrhål”, eller återanvändning av kärnavfallet med framtida teknik.

Domstolens bedömning grundas på att kapseln inte anses säker nog. Det behöver även förtydligas vem som ska ha det långsiktiga ansvaret för slutförvaret. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG) har riktat stark kritik mot förslaget i domstolen, styrkt av forskare som ifrågasatt kopparkapseln. SKBs förslag uppfyller dock strålsäkerhetskraven enligt kärntekniklagen, tycker Strålsäkerhetsmyndigheten.

Frågan kring slutförvaring av det mest radioaktiva kärnavfallet börjar bli akut, . Världens över 600 kärnkraftverk har hittills redan producerat 370 000 ton avfall. Redan på 1970-talet ställdes krav på kärnkraftsbolagen att ta fram en lösning för slutförvaring för att överhuvudtaget få starta upp kärnkraftverk – men få säkra lösningar har presenterats. Hittills är det bara ett land i världen som har påbörjat bygget av ett KBS3-slutförvar – Finland.

Miljö online2

Liknande artiklar