Så kan mer skogsbränsle användas utan att biologiska mångfalden försämras

Foto: Mattias Hedström

Det går att ta ut 30 – 40 TWh energi från restprodukter och sly från skogen, utan att möjligheterna att nå miljömålen om levande skogar och ett rikt djur- och växtliv försvåras. Detta skulle i så fall vara en kraftig ökning från dagens uttag på 10 TWh, enligt en rapport från Energimyndigheten.

Ett sätt att öka uttaget utan och samtidigt nå målen om biologisk mångfald är enligt rapporten att använda mer bränsle från skogar som inte har många sällsynta arter, exempel på dessa skogar är planterade, genomröjda och gallrade skogar.

Att elda mer toppar, grenar och stubbar som blir över efter avverkning av granskog innebär inget större problem för den biologiska mångfalden, eftersom få rödlistade arter har dessa som sin livsmiljö. Däremot är det viktigt att låta toppar, grenar och stubbar från lövträd vara kvar eftersom de är viktiga för rödlistade arter.

Ett annat sätt att öka produktionen är att använda mer sly från åkerkanter, hagmarker, vägkanter och kraftledningsgator, detta skulle kunna öka energiuttaget med 10 TWh per år. Ett annat sätt att få ut mer energi från skogen är att plantera lövträd på de ovan nämnda markerna och bedriva ett så kallat lågskogsbruk. Detta innebär att lövträden kapas regelbundet, men att basen på träden är kvar så att de kan fortsätta växa.

Samtidigt är det viktigt att spara skogar med höga naturvärden, skyddade skogar och skogar nära nyckelbiotoper, enligt rapporten.

Miljö online2

Liknande artiklar