Utsläppen inom Sveriges gränser har minskat

Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med 1,7 procent 2017, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. De totala klimatpåverkande utsläppen inom Sveriges gränser var 52,2 miljoner ton förra året. 

Minskningen är dock för långsam. Totalt behöver utsläppen minska med 5–8 procent per år om Sverige ska kunna nå sitt mål om nettonollutsläpp år 2045, skriver Naturvårdsverket.

Men som Supermiljöbloggen skrev i början av maj så ökar Sveriges utsläpp enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) sätt att beräkna. Skillnaden är att Naturvårdsverket räknar utsläppen inom Sveriges gränser, medans SCB räknar utsläppen från den svenska ekonomin.

Detta innebär att SCB beräknar utsläppen inom Sveriges gränser minus utsläpp från flygfotogen och eldningsolja för sjöfarten som tankas av utländska aktörer i Sverige plus utsläpp från flygfotogen och eldningsolja för sjöfarten som tankas av svenska aktörer i utlandet.

Men det finns ännu fler sätt att beräkna ett lands koldioxidutsläpp.

Om man räknar med utsläpp i andra länder på grund av svensk konsumtion så fördubblas Sveriges utsläpp och då är Sveriges utsläpp idag ungefär lika stora som i början av 90-talet.

Det finns även en fjärde beräkningsmetod som liksom den konsumtionsbaserade metoden, som beskrivs i stycket ovan, räknar med konsumtionen av importerade varor men även räknar med de koldioxidutsläpp utomlands som ett land kan minska genom att exportera koldioxidsnåla varor. Med detta sätt att räkna halveras Sveriges utsläpp i jämförelse med den konsumtionsbaserade metoden.

Det finns dock ingen statistik, vad vi känner till, om Sveriges utsläpp 2017 enligt de dessa två metoder för att beräkna utsläppen.

Miljö online2

Liknande artiklar