Parisavtalet kan rädda en miljon liv per år – genom minskade luftföroreningar

Foto: Tangopaso

Fossila bränslen orsakar inte bara klimatförändringar, de är även en stor källa till luftföroreningar. Genom att minska utsläppen av fossila bränslen kan både klimatförändringarna bromsas och luftföroreningar minska.

Om vi når Parisavtalets mål om att hejda klimatförändringarna kan en miljon liv räddas årligen runt år 2050 enbart på grund av minskade luftföroreningar, enligt en rapport som Världshälsoorganisationen (WHO) släppte i början av december. Då är alltså skador som vi undviker genom att begränsa klimatförändringarna inte medräknade.

Det finns även stora ekonomiska fördelar med att nå Parisavtalet. Det ekonomiska värdet av hälsovinsterna med att nå Parisavtalet bedöms vara dubbelt så stora som kostnaderna för att uppfylla avtalet.

För att bromsa klimatförändringarna och hejda luftföroreningarna rekommenderar WHO bland annat att minska de så kallade kortlivade klimatföroreningarna (som sot och metan), skatt på koldioxid, minska subventioner till fossilenergi och investera i klimatanpassning.

……………………………………………………………………………………………………………….

Faktaruta: De skadligaste luftföroreningarna 

Energiproduktion och användning är globalt sett den största orsaken till utsläpp av farliga luftföroreningar. Det finns två huvudkällor till energirelaterade luftföroreningar:

  •  Användning av ved och liknande för matlagning och fotogen för belysning, vilket orsakar cirka 3,5 miljoner dödsfall årligen.
  •  Användningen av kol och olja i kraftverk, industrier och fordon, vilket orsakar cirka 3 miljoner dödsfall årligen.

De tre allvarligaste luftföroreningarna är svaveloxid, kväveoxid och partiklar, enligt IEA.  För att minska utsläppen av svaveloxid behövs det i första hand minskade utsläpp i energisektorn och i industrin. För att minska utsläppen av kväveoxid behövs det minskade utsläpp i transportsektorn och för att minska utsläppen av partiklar behövs det tillgång till renare tekniker för att laga mat. Luftföroreningar orsakar exempelvis många fall av stroke, hjärtsjukdomar och lungcancer.

Källa: Internationella Energirådet och Världshälsoorganisationen.

Miljö online2

Liknande artiklar