Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys

  Partigranskning: Vad vill M göra för miljön?

  Foto: Moderaterna

  M vill profilera sig som klimatparti, men har överlag velat sänka ambitionerna i miljöpolitiken senaste mandatperioden.

  Sammanfattning

  Moderaternas miljöpolitik ligger långt ifrån vad som krävs enligt forskningen. Politiken kännetecknas av knapphändiga klimatlöften, hopp om framtida oprövad teknik och förskjutet ansvar till andra länder, samtidigt som förslag om biologisk mångfald och naturskydd lyser med sin frånvaro. Bristen på ambition och bredd placerar M bland de lägst rankade partierna i miljöorganisationernas valgranskningar.

  Partiets politik 

  Moderaterna skriver i sitt partiprogram att de prioriterar att ställa om industrin och fordonssektorn. Stort fokus ligger på elektrifiering. Moderaterna vill på sikt ersätta bensin och diesel mot “ren el och hållbara biobränslen” och se fler laddstationer för personbilar samt stöd till laddstationer för lastbilar. 

  Alla trafikslag behövs, anser Moderaterna, som trycker på elektrifiering av transportsektorn – inklusive flyget. De tycker att alla fossilfria energikällor är nödvändiga och vill se ett utbyggt elnät. På hemsidan skriver de även att de vill att alla länder sätter ett pris på koldioxidutsläpp, helst genom ett globalt minimipris på utsläpp av koldioxid. 

  Andra klimat- och miljöområden som tas upp på partiets hemsida är infrastruktur, skog samt hav och vatten. I “löftet om hållbarhet” skriver Moderaterna att de anser att lösningarna finns “i en innovativ och effektiv marknadsekonomi, men också i kloka politiska åtgärder och alltid i internationellt samarbete.” 

  Moderaterna vill, i urval: 

  • Ställa om transporterna så att bilar, lastbilar och flygplan drivs på ren el och hållbara biobränslen 
  • Att Sverige prioriterar det internationella samarbetet för minskad övergödning, minskat skräp i havet och minskade utsläpp av gifter
  • Ge skogsägarna större rätt att bruka skogen
  • Att alla länder sätter ett pris på utsläpp
  • Satsa på bredare och säkrare vägar
  • Rusta upp befintligt järnvägsnät – inte satsa på höghastighetståg
  • Satsa på elektrifiering av flygplatser för att möjliggöra eldrivna inrikesflyg, avskaffa flygskatten och bygga ut Arlanda

  För eller emot…

  Källor: Naturskyddsföreningen, Di, DN & WWF.

  Budget

  Moderaternas budgetförslag i höstas för miljö- och klimatområdet låg på 22,6 miljarder, 75 miljoner kronor högre än regeringens förslag, och innehöll en rad omdisponeringar. De sa helt nej till skydd av fjällnära naturskog men ville lägga 300 miljoner mer till underhåll och skötsel av redan skyddad mark. Partiet avvisade 800 miljoner till klimatinvesteringar i kommunerna och föreslog höjt anslag till investeringsstödet Industriklivet med 500 miljoner.

  Moderaterna betonade elektrifieringens betydelse och ville satsa en miljard på laddstolpar och vätgasstationer. Dagens kärnkraftsreaktorer ville man skulle “livstidsförlängas” och pengar öronmärks till forskning om nya reaktorer. De ville ta bort regeringens stöd för energieffektivisering.

  Dessutom ville partiet sänka bensin- och dieselskatten med 7,2 miljarder kronor och ge direktstöd till flygplatser med 100 miljoner kronor. I budgeten skriver de att de vill avskaffa strandskyddet, vilket skulle förändra situationen för många vattenlevande organismer som är beroende av orörda strandnära livsmiljöer. Av landets rödlistade arter är cirka en tredjedel knutna till strand- och vattenmiljöer, och miljöerna är barnkammare åt många fiskar.  

  M i andra granskningar

  M ställde sig bakom 10 av 18 förslag i Naturskyddsföreningens valenkät innan den här mandatperioden startade. Men partiet har bara agerat i en fråga – om ökad transparens kring varors kemikalieinnehåll.

  Tvärtom har partiet försökt sänka ambitionerna i miljöpolitiken, såväl nationellt som internationellt. De sänkta ambitionerna syns i årets enkät från Naturskyddsföreningen där M nu enbart bara svarar ja till fem förslag. I WWF:s valenkät säger partiet ja till ynka två förslag. Den hårda domen i DN:s Forskarkommentar blir också att M saknar politik för att uppfylla våra internationella åtaganden i Parisavtalet.

  Kommunikation & prioriteringar

  Moderaterna vill profilera sig som ett klimatparti och driver klimatfrågor som en del i sin valkampanj. Men det är svårt att få trovärdighet om partiledaren samtidigt säger ”mitt mål är inte att människor ska ställa om sina liv”. M har en smal miljöpolitik som fokuserar på där kommunikationen ofta går ut på att klimatpolitiken inte ska kräva uppoffringar eller omställningar för personer. M får pluspoäng för flera satsningar på bilflottan, men det räcker inte långt. Särskilt inte när man samtidigt jobbar för att sänka bensinskatten.

  M har också en ensidig tro på att teknik som elektrifiering av flygplan och fjärde generationens kärnkraft kan fixa biffen, trots att forskningen visar att det inte skapar de utsläppsminskningar i närtid som behövs. Genom att fokusera på global koldioxidskatt (en god idé, men inte inom politiskt synhåll än på bra länge) skiftar M också fokus från åtgärder som Sverige skulle kunna göra här och nu. Retoriken om att miljöansvaret egentligen ligger någon annanstans är ett välbekant kommunikativt grepp när man egentligen inte är så intresserad av att göra något. Värt att notera är också att partiet har några klimatskeptiker på sin riksdagslista, där partiledningen dock säger sig ha en annan uppfattning.


  Följ SMB:s valbevakning.

  Mattias Goldmann analyserar: ”Var den vuxne i rummet, M”

  Fler partigranskningar:

  Centerpartiet
  Kristdemokraterna
  Liberalerna
  Miljöpartiet
  Socialdemokraterna
  Sverigedemokraterna
  Vänsterpartiet

  Faktarutan

  Vilka är era viktigaste klimat- och miljöfrågor? Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson: 

  • Mer fossilfri el med kärnkraft. För att nå klimatmålen krävs stora mängder el. Om allt från kol utan stål till elektriska bilar ska bli verklighet kommer vi att behöva dubbelt så mycket el som idag 2045. Idag råder det brist på el, och vi ser skenande elpriser i södra Sverige. Vi måste göra det möjligt för alla fossilfria kraftslag – inklusive kärnkraften – att bidra till den ökade elproduktionen. Vi vill bevara dagens kärnkraft och satsa på satsa på att bygga ny. Moderaterna har presenterat den största satsningen på ny kärnkraft sedan utbygganden på 70- och 80-talen.
  • Bygg fler laddstolpar. Ett hinder för att köpa och äga en elbil är att det finns får få laddstolpar. Vi vill bygga ut laddmöjligheterna för bilar och lastbilar, så att det går att köra elektriskt i hela landet. Vi satsar en miljard mer än regeringen för att förlänga och förstärka stödet till detta.
  • Satsa på infångning av koldioxid. Vi vill genomföra en stor satsning på infångning och lagring av koldioxid, bio-CCS. Pengar till detta finna avsatta i den budget som M, KD och SD fick igenom under hösten. Satsningen innebär att motsvarande upp till 4,6 procent av Sveriges territoriella utsläpp fångas in och lagras – en stor och betydande minskning av utsläppen.
  • Värna det svenska skogsbruket. Skogen är central för klimatomställningen eftersom den både binder kol när den växer och bidrar med produkter som kan ersätta fossila alternativ i allt från hus till drivmedel. Det svenska skogsbruket kombinerar hög produktion och klimatnytta med hög miljöhänsyn. Tyvärr begränsas det alltmer av komplicerade regler. Vi vill att skogen ska brukas mer, och att skogsägarna ska få större frihet att fortsätta med sitt framgångsrika skogsbruk.
  • Fler insatser för rena hav och vattendrag. Haven ger oss mat och möjligheter till transporter och rekreation, men ekosystem i vattenmiljön är känsliga och utsätts för påfrestningar. Vi vill stärka det internationella samarbetet mot nedskräpningen i havet, införa sanktioner och andra åtgärder mot de länder som skräpar ner eller släpper ut föroreningar, minska övergödningen och satsa på avancerad vattenrening för att hejda spridningen av läkemedelsrester och mikroplaster. Vi vill även rädda fisken i Östersjön genom skärpta regler för storskalig trålning och genom att underlätta för det småskaliga lokala fisket.

  Förklaringar
  *Differentierad vägskatt = lägre bränsleskatt i glesbygd, högre i stad
  ** Kärnkraft. M vill satsa mycket pengar på olika kärnkraftssatsningar.

  Budget: I den så kallade höstbudgeten redogör regeringen och oppositionspartierna för huvuddelen av sin politik kommande år. SMB har tittat närmare på budgetförslagen partierna ville genomföra under 2022.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.