Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Kurt Hultgren och Karin Svensson Smith, Resenärsforum: "Gratis kollektivtrafik dåligt förslag"

  Kollektivtrafik är en av de absolut viktigaste områden i omställningen till ett klimatsmart samhälle. På sikt måste massbilismen minskas till en bråkdel av dagens. Kollektivtrafiken måste därför fördubblas, vara pålitlig och konkurrenskraftig mot andra sätt att färdas.
  Men det räcker inte. Det framtida transportsystemet måste vara resurssnålt och hållbart även i andra avseenden. Den bästa transporten är den som inte behöver ske alls alternativt sker med cykel. Kollektivtrafik är oerhört mycket bättre än biltrafik, men det innebär inte att den saknar miljöbelastning. Att sätta priset till noll, och betala allt via skatten, innebär att de som sparar på sina resor subventionerar andras resande.
  Nolltaxa i kollektivtrafiken är ineffektivt fördelningspolitiskt. Det är i högre utsträckning kvinnor och studenter som nyttjar kollektivtrafiken. Men även andra grupper åker kollektivt. Hur kan det vara rättvist att låginkomsttagaren som cyklar till sitt jobb eller arbetslösa via skattesedeln ska subventionera alla som till exempel tågpendlar?
  All kollektivtrafik kostar. De anställda i kollektivtrafiken ska ha lön, fordonen ska betalas etc. Frågan är bara vem som ska betala. Eftersom kollektivtrafiken främst finansieras via landstings- och regionbudgeten skulle nolltaxa i kollektivtrafiken betyda minskade resurser till sjukvården. Det kan höginkomsttagare kompensera sig för genom att köpa privata vårdlösningar. Detta är dock inget alternativ för arbetslösa, många pensionärer med flera.
  Var kan ökade anslag till kollektivtrafik göra störst nytta? Valet står i regel mellan att sänka taxan eller att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken. Krångel och bristande tillförlitlighet är i dag hinder för att fler ska vilja åka kollektivt. Detta kan delvis åtgärdas genom att det rensas upp i avregleringsdjungeln. Men investeringar är också nödvändigt för att få ordning på kollektivtrafiken. Sänkt kollektivtrafiktaxa är inget som lockar vare sig bilister eller flygpassagerare att byta transportslag. De analyser vi har tagit del av visar att det är de som redan åker kollektivt som åker mer och folk som annars cyklar.
  När ökade kollektivtrafikanslag leder till större turtäthet och/eller snabbare samt mera tillförlitlig trafik får det märkbara effekter på biltrafiken, särskilt om det kombineras med höjda p-avgifter eller andra styrmedel som minskar bilismens attraktionskraft. Att lägga skattemedel på kollektivtrafik kan vara angeläget utifrån en social infallsvinkel, men bara om det leder till en minskad privatbilism och en lägre flygtrafikvolym får det någon klimateffekt.
  Sänks taxorna utan att kollektivtrafikanslagen ökar måste trafikutbudet glesas ut i de områden som har lägst befolkningstäthet. Detta är ingen önskvärd utveckling. För att ha råd med en ökad kollektivtrafik är det klokt att göra som Schweiz, det vill säga att ta ut kilometerskatt för lastbilar som tillsammans med andra avgifter på bilismen i praktiken finansierar stora delar av järnvägsutbyggnaden. För att nå klimatmålen behövs en kombination av högre koldioxidskatt och högre p-avgifter samt trängselavgifter i städerna. Flygets skattefrihet måste avvecklas. En sådan politik kan bidra till att göra trafiksektorn hållbar. Men obegränsade motortransporter är inte hållbara, oavsett om de sker enskilt eller tillsammans.
   
  Kurt Hultgren och Karin Svensson Smith, generalsekreterare respektive ordförande för Resenärsforum
  (Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation, en ideell och partipolitiskt obunden organisation som samlar 30 lokala och regionala resenärsgrupper)

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.