Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Niklas Einarsson: ”Behåll den höga biologiska mångfalden vid Bara backar”

  Svedala kommun måste lyssna på de medborgarförslag som visar hur man skulle kunna bebygga området och samtidigt bevara mångfalden för eftervärlden.

  Svedala kommun väntas inom kort fatta beslut om att exploatera området Bara backar i västra Bara med cirka 250 bostäder och en förskola för 160 barn. Samhället Bara ligger cirka en mil öster om Malmö.

  I dödistopografin* i området finns ett kluster av småvatten och en naturmark med ett mycket högt naturvärde. I den naturutredning som gjordes 2011 i samband med att förslag på detaljplan togs fram, missades en del av de viktiga skyddade arter som finns i området. Följden av detta blir en mycket hård exploatering kring den känsligaste delen, en gammal dödisgrop som fungerar som ett nav för djur- och växtlivet i området!

  (*Dödistopografi är det landskap med böljande kullar och småvatten i svackorna, som inlandsisen lämnade efter sig när den drog sig tillbaka. I svackorna kunde ett isblock bli liggande, som det bildades sediment runt och när isblocket smält blir där kvar en grop, det vill säga en ”dödisgrop”. Dessa dödisgropar blir ofta utgångspunkten för ett område med ett rikt växt- och djurliv och här hittas ofta rödlistade arter. Det finns mer att läsa om detta på Länsstyrelsen Skånes hemsida: ”Backlandskapet söder om Romeleåsen”.)

  Vid dödisgropen och naturmarken runt denna återfinns Sveriges enda bestånd av bantistel, där häckar bland annat törnskata (skyddad av fågeldirektivets bilaga A) och i många av småvattnen i området finns, förutom andra skyddade grodarter, större vattensalamander (EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga 2).

  Olika småvatten, vandringsvägarna mellan, och landmiljöerna kring dessa är mycket viktiga för att vattensalamandern skall kunna överleva på sikt. På ängsmarken, som är ett paradis för fjärilar, trivs även den sexfläckiga bastardsvärmaren. Kring dödisgropen, som också blivit en uppmärksammad fågellokal, har 85 fågelarter noterats de senaste åren, varav 13 rödlistade.

  Denna naturmark skall nu till för stor del bebyggas med en förskola, förskoletomt, villatomter och genom hela naturområdet och alldeles intill dödisgropen skall det dras en matarväg för att leda trafik som en ”ringled” för bland annat de 160 barn som skall gå på förskolan.

  Detta har väckt mycket känslor och fått Baraborna att reagera. Engagerade personer har gjort ett omfattande arbete med en egen naturutredning, lämnat synpunkter på detaljplanen och även tagit fram tre medborgarförslag på hur man skulle kunna bebygga området och samtidigt behålla den höga biologiska mångfalden.

  Bakom förslagen står bland annat fyra samfälligheter och därtill många personer som inser hur viktigt det är att bevara mångfalden för eftervärlden. I materialet införlivas ekosystemtjänster, länsstyrelsens nya naturvårdsstrategi för Skåne och även Svedala kommuns egna naturvårdsplan(!). De boende understryker att de inte vill stoppa planerna, utan anser det nödvändigt att de anpassas för att skydda naturvärdena.

  Ärendet ligger nu på länsstyrelsens bord och farhågorna finns att Svedala kommun kommer att begära dispens från artskyddsförordningen, med behovet av att snabbt få en ny förskola på plats som ”ömmande skäl”. Den malplacerade vägen anses då viktig för att lösa trafikproblemet till och från förskolan. Dock har man haft många år på sig att lösa ”förskoleproblemet” och risken i detta fall är att det är naturen som om och om igen får betala priset. Ett exempel är lökgrodan, som från att ha funnits på 85 lokaler i Svedala kommun (bland annat på denna plats) nu endast finns kvar i två. Frågan är också om det är ekonomiska argument kring antalet sålda tomter där skon egentligen klämmer, då en alternativ placering av förskolan gör att planen behöver ritas om och då riskerar att inkräkta på tomter som husföretagen tecknat sig för.

  Det bästa för alla hade varit om det gick att anpassa detaljplanen utifrån den höga biologiska mångfalden i området och att hänsyn tas till de viktiga så kallade ekosystemtjänsterna, anser representanter för samfälligheterna. Små justeringar behövs för att stärka och bevara värdekärnorna och den gröna infrastrukturen.

  Baraborna väntar nu med spänning på hur Länsstyrelsen Skåne kommer att tillämpa sin nya naturvårdsstrategi och hur Svedala kommun kommer att behandla inspelen på samrådshandlingarna och de inlämnade medborgarförslagen.

  Niklas Einarsson, representant för Granklubbens samfällighet i västra Bara

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra