Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Ulla Andersson (V): Klimatet kräver gemensamma investeringar

  Foto: Riksdagen

  Världens samlade utsläpp av växthusgaser ökar i allt snabbare takt. I april presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport med en analys av vilka lösningar som finns för att stabilisera klimatet. I analysen betonar man vikten av snabba och kraftiga utsläppsminskningar. Starkare styrning och åtgärder utöver de i dag befintliga behövs. Att vänta med ytterligare åtgärder beräknas göra det betydligt svårare att nå låga utsläppsnivåer. IPCC:s rapport visar att investeringar i infrastruktur och långlivade produkter som låser samhället till utvecklingsvägar med höga utsläpp, kan bli svåra eller mycket kostsamma att ändra. Rapporten redovisar att omställning till ett samhälle med låga utsläpp kan ske med en begränsad minskning, eller senareläggning, av den globala tillväxten.
  Marknaden löser inte klimatkrisen
  Det saknas med andra ord inte en god vetenskaplig grund för att idag möta den största politiska utmaning vi står inför med kraftfulla åtgärder. En utmaning som kräver att ekonomi och klimat inte längre separeras utan integreras för långsiktig hållbarhet. Vad som utmärker regeringens politik under dessa åtta år, förutom den uppenbara bristen på styrande klimatåtgärder, är en reducering av miljö- och klimatfrågan till individnivå där vi som konsumenter förutsätts göra de rätta hållbara valen och att marknaden löser våra stora utmaningar för framtida välfärd. Det är en förödande politik för ett land som under lång tid strävat efter att vara föregångare inom miljö- och klimatområdet och förstått innebörden av internationell solidaritet och rättvis fördelning.
  Klimatet kräver gemensamma investeringar
  För en grön omställning krävs gemensamma investeringar. Genom gemensamt ansvarstagande minskas utsläppen. Vi styr mot ökad offentlig konsumtion för en förbättrad välfärd. Vänsterpartiet har därför föreslagit de mest ambitiösa klimatinvesteringarna kommande treårsperiod. Istället för sänkta skatter för höginkomsttagare och banker skapar vi utrymme för ökade investeringar i hållbara transporter, förnybar energi och energisnåla bostäder. Genom massiva satsningar på utbyggd järnväg och kollektivtrafik, energisnåla hyresrätter och på sikt helt förnybar energiförsörjning skapar vi förutsättningar för en utveckling med låga klimatutsläpp. Med vår satsning på sammanlagt 54 miljarder över regeringens nivåer skapas, i kombination med skatt på tunga vägtransporter och inrikesflyg, förutsättningar för övergång till hållbara gods- och persontransporter. Genom kraftigt ökat statligt stöd för kollektivtrafiken i hela landet ges reella förutsättningar att välja attraktiva resealternativ för både klimat och plånbok. Med stimulanser och styrning ökar produktionen av hållbara livsmedel.
  Det är hög tid att även staten får ordning och reda i kopplingen mellan klimat och ekonomi. Den ekonomiska politiken måste ske inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart. Därför vill vi införa en klimatlag med tillhörande klimatbudget, i likhet med Storbritanniens Climate Change Act. För näringslivet ges drivkraft för långsiktighet och stabilitet då statens budget kopplas samman med en koldioxidplan. Genom att lämpliga styrmedel, med förväntade effekter, tydligt kopplas till klimatbudgeten skapas en transparent och tydligt ansvarsfördelande process för samtliga sektorer och departement.
  Förena miljö- och klimatarbetet
  Sveriges miljökvalitetsmål är unika och utgör en ram för vår nationella, och i stor utsträckning även regionala och lokala, miljöpolitik. Naturvårdsverket konstaterar i årets uppföljning av våra 16 nationella miljökvalitetsmål att 14 av dessa inte nås till 2020 med beslutade styrmedel. På många områden är konflikterna med andra samhällsintressen stora. Naturvårdsverket bedömer att det för ett flertal miljömål krävs nya styrmedel och ökade ekonomiska resurser för att de ska uppnås. Bevarande av livsmiljöer, arter och ekosystemtjänster är centralt för att våra miljömål ska kunna uppnås.
  För att välfärd för alla människor ska vara möjlig, nu och i framtiden, krävs att utarmning av biologisk mångfald stoppas så att ekosystemen även fortsatt klarar att förse oss med livsnödvändiga tjänster. Med en rik biologisk mångfald står även våra ekosystem, som hav och skogar, bättre rustade mot de pågående klimatförändringarna då deras buffertförmåga stärks av artrikedom. Klimatomställningen och arbetet för intakta ekosystem måste därför med nödvändighet förenas och intensifieras. Sedan regeringen tillträdde 2006 har Sverige, trots förvärrat tillstånd för både klimatet och ekosystemen, tappat i europeiska jämförelser när det gäller insatser för miljö och klimat. Det är dags att ändra den utvecklingen och ta på ledartröjan för en långsiktigt hållbar ekonomi för miljö och rättvis fördelning.
  Ulla Andersson, Ekonomisk talesperson (V)

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra