Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  I helgen anordnades Klimatriksdagen i Stockholm med hjälp av privatpersoner, miljöorganisationer, gräsrotsrörelser, musikartister, forskare och företag i framkant. Syftet var att genom en parallell riksdag rösta fram förslag för en modig klimatpolitik, och med detta inspirera och pressa riksdagspolitikerna.
  SMB var på plats på Klimatriksdagen och tog del av de 12 motioner som vann omröstningen. Motionerna överlämnades sedan högtidligt till representanter för samtliga riksdagspartier.
  Här listar vi de vinnande motionerna från 12 olika kategorier:

  1. ”Stoppdatum för fossila bränslen” (energi)
   Motionen handlar om att riksdagen ska besluta om ett förbud för förbränning av fossila bränslen efter ett visst datum.
  2. ”För en fossilfri finanssektor” (ekonomi och gröna jobb) 
   Motionen handlar om att Sveriges regering ska utarbeta en handlingsplan för en fossilfri finanssektor.
   Enligt motionärerna ska statens investeringar vara förenliga med Parisavtalet, och klimat och miljö ska utgöra den ram inom vilken avkastning kan eftersträvas. AP-fonderna ska också flytta sina investeringar från fossil verksamhet till hållbara lösningar såsom förnybart.
  3. ”Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter” (global rättvisa)
   Motionen handlar om att Sverige ska ratificera ILO-konvention 169 om urfolk och stamfolks rättigheter. Motionen kräver också att Sveriges politik för global utveckling ska utformas för att garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter. Företagsstöd i det svenska utvecklingssamarbetet bör enligt motionen avvecklas, då svenska myndigheter inte har kapacitet att garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras.
  4. ”Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!” (stad och land)
   Motionen delas upp i två delar, där den första delen handlar om att Riksdagen ska komplettera klimatlagen med att alla kommuner och regioner ska:
   1) anta koldioxidbudgeter med årliga utsläppsminskningar på minst 10 %,
   2) underlätta för invånarna att minska sin klimatpåverkan, och
   3) göra informationskampanjer för att nå sina invånare. 
  5. ”Samordnad tågtrafik inom EU” (transport 1)
   Motionen handlar om att Sverige ska verkar för:
   – att tågtrafiken inom EU samordnas för att underlätta internationella resor inom EU.
   – att biljettförsäljning samordnas så att resor kan köpas på ett och samma ställe för alla delsträckor för resor genom flera länder.
   – att en cetral EU-myndighet etableras för att utvecka den europeiska järnvägstrafiken
  6. Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål” (transport 2)
   Motionen handlar om att planeringen av transportinfrastrukturen ska utgå från klimatmålen och att klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner är fossilbränslefria till 2030.
  7.  ”En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp” (livsstil)
   Motionärerna vill se:
   – En ökning av flygskatten i syfte att påverka människors resvanor mot minskat flygande.
   – Ett regeringsinitiativ i syfte att verka för global beskattning av flygbränsle.
   – Lagstiftning som begränsar flygbolagens högsta tillåtna utsläpp.
   – Stopp för subventioner till flyget.
   – Riktad information om konsekvenserna av flygets utsläpp med särskilt åläggande till flygbolagen vid försäljning av resor.
  8. ”En glokal livsmedelsstrategi – för en politik med agroekologiska principer” (mat och jordbruk)
   Motionen handlar om att Sveriges regering borde utformar en livsmedelsstrategi som utgår från klimat-, demokrati-, rättvise- och rättighetsaspekter samt agroekologiska principer. De vill också att Sverige i alla internationella förhandlingar som berör livsmedelssystemet driver en politik som prioriterar klimat- och hållbarhetsperspektiv, mänskliga rättigheter och samhällsnytta framför kortsiktig ekonomisk vinning.
  9. ”Skydda kollagret i de svenska skogarna” (skog, mark och vatten)
   Motionärerna vill att:
   1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent.
   2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas.
   3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför incitament för skydd av skogens kollager.
  10. ”Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen” (utbildning)
   Motionen yrkar om att återinföra begreppet miljö och införa begreppet hållbar utveckling i Skollagen.
  11. Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet” (övergripande 1)
   Motionärerna vill att sverige ska basera klimatlagen på en vetenskapligt beräknad koldioxidbudget för att klara tvågradersåtagandet i Parisavtalet.
   Det innebär att Sverige måste minska sina koldioxidutsläpp med 10-15 procent per år och vara fossilfritt 2035 för ett globalt rättvist ansvarstagande.
   Motionärerna vill också att Sveriges klimatpolitik inte baseras på negativa utsläppsteknologier eller klimatkompensering, inkluderar alla utsläpp från flyg och sjöfart, samt redovisar konsumtionsutsläpp.
  12. ”Riksomfattande folkbildningskampanj” (övergripande 2)
   En skattefinansierad riksomfattande folkbildningskampanj genomförs.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.