Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys Nyheter

  Allt fler västsvenskar vill se ökade satsningar på kollektivtrafiken

  För femte året i rad har Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen, genomfört undersökningen Hållplats. Rapporten visar att hälften av invånarna i regionen tycker att omställningen till hållbart resande går för långsamt och att allt fler vill se ökade satsningar på kollektivtrafiken. 

  Drygt 4000 västsvenskar har deltagit i undersökningen, som bland annat kartlägger invånarnas resmönster, hur de tror att de kommer resa i framtiden, vad som styr valet av färdmedel och vilka investeringar som efterfrågas. Hållplats 2022 undersöker också hur resenärerna tänker kring samhällsförändring kontra förändring av sitt eget beteende.

  Egen bil, gång och kollektivtrafik vanligaste färdmedlen

  I regionen som helhet är det bil, gång och kollektivtrafik som dominerar bland färdmedlen. 32 procent uppger att de färdas med egen bil fem dagar i veckan eller mer och 29 procent uppger att de tar bilen två till fyra dagar – hela 61 procent väljer alltså bilen minst två dagar i veckan. Gång används som transportmedel minst fem dagar i veckan av 21 procent, och kollektivtrafik av 20 procent.

  På fjärde plats kommer cykeln: 8 procent uppger att de tar cykeln fem eller fler dagar i veckan, och 14 procent säger att de cyklar två till fyra dagar. Övriga alternativ ligger långt efter: bara enstaka procent uppger att de transporterar sig med hjälp av elsparkcyklar, bilpooler, samåkningstjänster, hyrcykel eller hyrbil mer än vid enstaka tillfällen. 

  Resvanor per färdmedel sett över hela regionen. Grafik: Västtrafik

  Bilen vanligt färdmedel även i storstad

  I Göteborgs innerstad är kollektivtrafiken det dominerande färdmedlet – 42 procent uppger att de åker kollektivt minst fem dagar i veckan, och 28 procent anger att de väljer kollektivtrafiken två till fyra dagar. Endast 2 procent svarar att de aldrig åker kollektivt. Även i Göteborgs ytterområde är kollektivtrafiken central: 50 procent väljer kollektiva färdmedel minst två dagar i veckan.

  Men även den egna bilen har en stark position i storstaden. I Göteborgs innerstad säger 16 procent att de väljer bilen fem eller fler dagar i veckan, medan siffran för Göteborgs ytterområde är hela 25 procent. I Mölndal och Partille, angränsande kommuner till Göteborg, är det 32 procent som väljer bilen minst fem dagar per vecka, och i kranskommuner hela 40 procent. Kranskommunernas invånare tycks ha en starkare bilvana än de mellanstora städerna i regionen, som Borås och Skövde, vilket skulle kunna förklaras av att många pendlar till jobbet i Göteborg.

  På landsbygden dominerar bilen stort – 49 procent väljer bilen fem dagar i veckan eller mer, och andelen som tar bilen minst en dag i veckan är hela 92 procent. Betydligt färre reser kollektivt, cyklar eller går här jämfört med de största städerna, vilket är logiskt sett till de större avstånden och den låga tillgången på kolletivtrafik.

  Utvecklingspotential för cykel 

  Sett över hela regionen är det 8 procent som uppger att de tar sig fram med egen cykel minst fem dagar i veckan. 31 procent cyklar minst en dag i veckan. Hyrcykel spelar en mycket liten roll: bara 1 procent uppger att hyrcykel används minst fem dagar i veckan – 6 procent uppger att de använder hyrcykel minst en dag per vecka.

  I stora städer finns enorm potential i att få fler att välja cykeln – bilkörningen, och därmed utsläppen, kan minska, samtidigt som ytorna kan fördelas om. I Västtrafiks rapport framkommer att cyklingen ligger på ungefär samma nivå i storstad som i småstad: i många mindre orter är andelen som cyklar minst fem dagar i veckan större än i Göteborgs innerstad och ytterområde. I Göteborgs innerstad uppger 9 procent att de cyklar minst fem dagar, medan till exempel Skövde och Trollhättan/Vänersborg når högre siffror: 14 respektive 10 procent. Den nationella dagliga nivån ligger på ungefär 11 procent.

  Cykelvanorna i Västra Götaland. Grafik: Västtrafik

  Fler tror på samhällsförändring än på individuell förändring 

  Jämfört med föregående rapport tror fler att de kommer att resa mer kollektivt och mindre med bil i framtiden. I undersökningen får respondenterna ta ställning till såväl individuella förändringar som förändringar i samhället. En intressant slutsats av svaren är att betydligt fler tror att bilresor kommer minska i samhället i stort än att det egna bilresandet kommer att minska. 

  Samma trend ses för cykel: 28 procent tror att de själva kommer att cykla mer i framtiden, men hela 52 procent tror att cyklingen i samhället kommer att öka. Fler tror alltså på förändring i samhället än förändring hos sig själva. 

  Billigare, mer tillgänglig kollektivtrafik önskas

  Ekonomiska skäl väger klart tyngst för att förändra resebeteenden, men restid och avgångar som passar är viktigast för att resenärerna ska välja kollektivtrafiken. Miljöskäl hamnar på sjätte plats när resenärerna siar om framtida resvanor.

  På frågan om vad som skulle få invånarna att använda bilen mindre är det vanligaste svaret “mer tillgänglig kollektivtrafik”, följt av “billigare kollektivtrafik” och “dyrare drivmedel”. 

  Många uppger att de vill gå eller cykla mer än idag – hela 59 procent vill ta cykeln oftare. Få vill åka mer bil eller använda mikromobilitetstjänster (till exempel elsparkcykel) i större utsträckning, men bilen har trots allt en stark position. Bara en av fem uppger att det är omodernt att äga bil, och att köra bil upplevs mer prisvärt än att åka kollektivt. Nästan åtta av tio anser att det är nödvändigt att äga bil om man bor utanför staden.

  Ta del av hela rapporten här.

  Faktarutan

  • Tre fjärdedelar av de tillfrågade uppger att bra kollektivtrafik i ett område ökar viljan att bo där.
  • En tredjedel upplever att bra kollektivtrafik saknas i det nuvarande bostadsområdet.
  • Fler än tidigare vill att samhället investerar mer i kollektivtrafiken – andelen har ökat med sju procentenheter sedan föregående mätning.
  • Hälften av de svarande anser att omställningen till hållbart resande går för långsamt.
  • Den viktigaste åtgärden individen kan göra för att sänka koldioxidutsläppen anses vara att åka mer kollektivt.
  • Hälften anser att det är viktigt att det blir mindre biltrafik i centrala delar av staden.
  • Endast en av tre anser att det måste bli dyrare att resa ohållbart jämfört med att resa hållbart, och att man ska förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieselfordon helt från 2030.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.