Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Intervju med riksdagspartierna: Varför ökar trafikens utsläpp? Del 1

  Efter att sakta ha minskat i flera år vände vägtrafikens utsläpp uppåt 2018. Ökningen är oroande då trafikens utsläpp 2030 ska ha minskat med hela 70 procent, enligt det av Riksdagen överenskomna klimatmålet. SMB frågade partierna varför det går åt fel håll.

  Inrikestrafiken står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Det gångna året uppges rekordmånga lastbilar ligga bakom utsläppsökningen. Enligt Trafikverket räcker den nuvarande politiken bara halvvägs till klimatmålet om 70 procents minskning 2030. Denna ambition kräver cirka 8 procents minskningar varje år, något som enligt Naturvårdsverket kräver långt kraftigare åtgärder.

  Eftersom de flesta riksdagspartier står bakom målet och brukar hävda att deras miljöpolitik är den bästa, undrade SMB varför utsläppen nu ökar och vem som bär ansvaret. Först ut, svar från de fyra största partierna.

  Socialdemokraternas svar

  1. Är det politikernas ansvar att se till att vägtrafikens utsläpp minskar?

  Politiken har självfallet en nyckelroll! För att klara att avvärja klimathotet och klara ställa om Sverige till ett fossilfritt långsiktigt hållbart samhälle – då krävs just gemensamma krafttag. Och det krävs att vi tillsammans och solidariskt delar på bördor och kostnader. Klok och handlingskraftig politik krävs för att klara detta. Men det kommer aldrig att räcka. Alla krafter i samhället – måste ta sitt ansvar efter möjlighet och förmåga! Allt från att företag lägger över varutransporter till järnväg – till grannar som gör sig omaket att samåka.

  SMB:s kommentar : Visst har alla ett ansvar, men trots många människors goda vilja har det inte gjort tillräcklig skillnad hittills. Politiken behöver göra det lätt och ekonomiskt att transportera människor och varor med liten miljöpåverkan om alla ska kunna göra sin del.

  2. Står ni bakom målet att trafiken ska minska sina utsläpp med 70 procent till 2030? Och står ni bakom Parisavtalet?

  • Ja vi står bakom detta utsläppsmål, en viktig del av det klimatpolitiska ramverket!
  • Ja, vi står bakom Parisavtalet. Sverige ska göra sin del och mer än så. Nu är en viktig del att driva på i FN och EU.1,5-gradersmålet måste nås.

  3. Har ni en politik som får ner vägtrafikens utsläpp enligt detta mål? Berätta gärna hur ni vill göra!

  Sedan år 2010 har utsläppen från vägtrafiken minskat med 18 procent. Det visar trots allt att det också inom vägtrafiksektorn går att få ner utsläppen. Vi har en lång väg kvar. Men vi ska klara att nå de klimatmål vi satt upp! För att få ner – och bort utsläppen från vägtrafiken behöver hela vår transportsektor ställa om. För att nå utsläppsmålen måste vi:

  • Mer gods ska gå på räls. Regeringen arbetar efter vår plan att satsa 700 miljarder på infrastruktur 2018-2029. Viktiga satsningar för att förbättra för sjöfarten kommer göras. Och det är den största satsningen på järnvägen i modern tid. Flera viktiga sträckor kommer att få dubbelspår, utbyggnad av järnvägskapaciteten kommer ske runt om i Sverige, bland annat ska Norrbotniabanan nu börja slutföras. Därutöver måste vi bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • Bygga ut kollektivtrafiken. Bättre spårunderhåll, nyinvesteringar och stimulans för att ändra resebeteenden. Vi gör nu om reseavdragen till att bli avståndsbaserade. Vi ska också stärka tågförbindelserna, inklusive nattåg, till fler europeiska destinationer.
  • S fortsätter föra en politik för ökad användning av biobränslen i våra bilar, biogas och infrastruktur för laddmöjligheter av el-fordon. Nu ska nyförsäljning av fossildrivna bilar förbjudas från och med 2030, vilket kommer snabba på omställningen.
  • Vi ska fortsätta samarbetet med näringsliv, forskarvärld, offentliga och andra aktörer för att stärka den samlade innovationskraften för att skynda på omställningen till ett modernt fossilfritt transportsystem. Vi har inrättat Innovationsråd och haft särskilda samverkansprogram för ’Nästa generations resor och transporter’, samt ’Smarta städer’.  Detta är även viktigt för företagande, jobb och exportintäkter.

  SMB:s kommentar: Många konkreta investeringar för långsiktiga minskningar. Men trots allt har S suttit i regeringen och utsläppen har minskat allt för långsamt. Få åtgärder med direkt effekt presenteras – hallå, klimathotet är här och nu!

  4. Om er politik skulle ha tillräcklig effekt vilket annat partis fel är det att utsläppen nu ökar, enligt ditt parti?

  Att utsläppen ökar beror till allra största del på ökad lastbilstrafik och en rekordhög lastbilsförsäljning. Dessa utsläpp tog ut de framgångsrika åtgärder vi genomförde på personbilssidan. Samtidigt måste vi komma ihåg att också den medaljen har en framsida. För ökade godsmängder är resultatet av hög aktivitet i vår ekonomi, med fler människor i arbete, framgångsrika företag och stor export – där hög efterfrågan, låga räntor och starka offentliga finanser lagt grunden till en stark svensk ekonomi. Ska något parti pekas ut för den ökade lastbilsförsäljningen år 2018, då får det nog bli vårt parti.

  Att efter 2018 års utfall, börja förhindra företag med ökade produktionsvolymer från att transportera och sälja sitt gods – det skulle vara destruktiv och kontraproduktiv politik. Det skulle inte ge några varaktiga klimatvinster, utan bara skapa vrede och ekonomiska förluster bland enskilda företag. Detta skulle inte leda till den långsiktiga omställning vi vill se.

  De riktiga hoten mot omställningen mot fossiloberoende är de klimatförnekande krafterna, som finns representerade på högerkanten i riksdagen. Därtill, de partier som glatt ställer upp på höga klimatmål, men som i slutändan alltid sätter skattesänkningar före styrande åtgärder och klimatinvesteringar. Den m/kd-statsbudget, som sorgligt nog gick igenom, i december i fjol – är ett talande och trist exempel på detta.

  Mikael Magnusson, politisk sekreterare Socialdemokraterna

  SMB:s kommentar: Ett intressant svar där S alltså erkänner att ansvaret för de ökade utsläppen främst är deras. Att hänvisa till ekonomiska vinster hjälper tyvärr inte klimatet och alla som drabbas av klimatförändringar. Kan ni inte både fixa ekonomin, jobben och utsläppsminskningar behövs nog en rejäl självrannsakan.

  Moderaternas svar

  1. Är det politikernas ansvar att se till att vägtrafikens utsläpp minskar?

  Politiken har satt upp ett mycket ambitiöst mål och det är självklart att politiken också ska bidra med förutsättningar för att vi ska kunna nå detta mål.

  SMB:s kommentar: Inget solklart ja. Visst ska politiken bidra med förutsättningar, men har de inte också ansvar (kanske det största)?

  2. Står ni bakom målet att trafiken ska minska sina klimatutsläpp med 70 % till 2030? Och står ni bakom Parisavtalet?

  Ja.

  3. Har ni en politik som får ner vägtrafikens utsläpp enligt detta mål? Berätta gärna hur ni vill göra!

  Moderaterna har drivit på för införandet av reduktionsplikten och bonus-malus och vi har infört ett särskilt stöd till utbyggnad av laddinfrastruktur längs våra vägar. Vi vill dessutom se en bred överenskommelse om reduktionsplikten för att säkra dels en höjd ambitionsnivå men också en mer långsiktig bana i kraven på mer inblandning av biobränslen. För att stimulera omställningen av den tunga trafiken vill vi sänka energiskatten för tunga elfordon som används i yrkesmässig trafik.

  SMB:s kommentar: Det förstnämnda är redan införda åtgärder. Ett konkret förslag är att sänka energiskatten för tunga elfordon. Dock rullar redan rekordmånga fossildrivna lastbilar på Sveriges vägar, vad ska göras åt deras utsläpp? Ett annat effektivt elfordon är ju annars tåget…?

  4. Om er politik skulle ha tillräcklig effekt vilket annat partis fel är det att utsläppen nu ökar, enligt ditt parti?

  Det finns i grund och botten en stor samsyn om hur transporternas utsläpp ska hanteras. Vi menar dock att det under den gångna mandatperioden har varit ett allt för stort fokus på symbolpolitik och att åtgärder med bristande klimatnytta har paketerats som klimatåtgärder. Detta visas inte minst av faktumet att effekterna av klimatpolitiken mättes i spenderade kronor istället för sänkta utsläpp.

  Jessica Rosencrantz, Miljö- och klimatpolitisk talesperson Moderaterna

  SMB:s kommentar: Om det finns en samsyn är det då fel även på er politik eftersom att utsläppen ökar? Sänkt elskatt på elfordon, räcker det till en 70 procents minskning 2030?

  Sverigedemokraternas svar

  1. Är det politikernas ansvar att se till att vägtrafikens utsläpp minskar?

  Politikerna har ett övergripande ansvar att minska nettoutsläppen av växthusgaser nationellt och globalt. Däremot ställer sig Sverigedemokraterna inte bakom något specifikt mål för just vägtrafiken, utan vi delar konjunkturinstitutets bedömning att sektorsvisa mål inom klimatpolitiken ska undvikas, då dessa leder fram till ineffektivt klimatarbete.

  1. Står ni bakom målet att trafiken ska minska sina klimatutsläpp med 70 % till 2030? Och står ni bakom Parisavtalet?

  Nej. Sverigedemokraterna står bakom Parisavtalet, men där står ingenting om hur Sverige ska hantera utsläppen från just trafiken, utan vi anser att man ska arbeta mot ett övergripande mål.

  Extrafråga: Stämmer det att SD står bakom Parisavtalet? Ni röstade ju emot Parisavtalet i Riksdagen och Jimmie Åkesson har tidigare sagt att Sverige ska stå utanför avtalet. Har ni ändrat er?

  När det begav sig hösten 2016, inför mötet i Marrakech, ville regeringen ha fria händer att tolka Paris-avtalet (som i sig är mycket öppet för tolkningar), vilket vi i Sverigedemokraterna motsatte oss. Det uppfattades av vissa som att vi var emot avtalet i sig, vilket alltså inte stämmer.

  SMB:s kommentar: Om nu SD inte motsätter sig avtalet finns det ju ingen anledning att rösta emot ratificeringen av det. Avtalet i sig ger ju inga speciella befogenheter till regeringen och anger ingen speciell nivå för utsläppsminskningar. Att SD är emot en viss typ av klimatpolitik är ju en annan sak. Frågan var SD står idag är ytterst oklar. Å ena sidan vill de stå utanför avtalet och å andra sidan stå bakom det.
  SD vill ha övergripande klimatmål, men specificerar varken innan valet eller nu hur dessa ska se ut. Inte heller står SD bakom de övergripande klimatmålen och det klimatpolitiska ramverket som resterande partier gör. 

  1. Har ni en politik som får ner vägtrafikens utsläpp enligt detta mål? Berätta gärna hur ni vill göra!

  Det pågår en omställning från användning av fossila bränslen till eldrift. Detta ser vi positivt på och vi vill gärna uppmuntra utvecklingen genom satsningar på laddinfrastruktur. Vi förordar också en vätgasstrategi.

  SMB:s kommentar: laddinfrastruktur är bra, men hjälper inte mot dagens lastbilar som går på bensin och diesel. ”Vätgasstrategi” skulle behöva konkretiseras.

  1. Om er politik skulle ha tillräcklig effekt vilket annat partis fel är det att utsläppen nu ökar, enligt ditt parti?

  Utsläppen har totalt sett ökat mycket marginellt under högkonjunkturen, samtidigt som Sveriges befolkning också har ökat. Den långsiktiga trenden är dock en minskning av utsläppen. En kritik vi har mot andra partiers politik är att de ofta ägnar sig åt symbolpolitik, som mest har kommunikativt värde utan att nämnvärt påverka utsläppen.

  Deniz Norgren, Informationssekreterare Sverigedemokraterna

  SMB:s kommentar: Så, ni menar att vi är på rätt väg trots ”symbolpolitik” ? Men det behövs mer av… vad?

  Centerpartiets svar 

  1. Är det politikernas ansvar att se till att vägtrafikens utsläpp minskar?

  – Ja, delvis. Det är politikernas ansvar att lägga förslag som leder till att målen uppfylls. Det handlar också om att hjälpa människor att välja mer hållbara alternativ i sitt resande, eftersom att var och en också har ett eget ansvar för att göra så medvetna val som möjligt. Politiken måste ta ett helhetsansvar för att möjliggöra klimatsmart resande. För att nämna några exempel handlar det om att möjliggöra järnvägsförbindelser som ersätter bil- och flygtrafik, säkerställa att det går att tanka fossilfria drivmedel och ladda sin bil i hela landet och ge fler ekonomiska möjlighet att köpa de mest utsläppssnåla bilarna.

  1. Står ni bakom målet att trafiken ska minska sina klimatutsläpp med 70 % till 2030? Och står ni bakom Parisavtalet?

  – Ja, självklart gör vi det.

  1. Har ni en politik som får ner vägtrafikens utsläpp enligt detta mål? Berätta gärna hur ni vill göra!

  – Ja, vi har flera förslag för att minska utsläppen från transportsektorn. Vi har fått igenom väldigt mycket viktig och effektiv miljö- och klimatpolitik i Januariavtalet. Bland annat ett reformerat reseavdrag, nya stambanor för höghastighetståg, ökade satsningar på järnvägen i hela landet samt satsningar på fossilfria transporter. Vi vill öka elektrifieringen av transportsektorn genom att bland annat kraftigt förbättra laddningsmöjligheterna i hela landet samt skala upp introduktionen av elvägar. I Januariavtalet har vi även fått med krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle för att minska flygets klimatpåverkan. Vi driver på för ökad inblandning av förnybara drivmedel i transportsektorn. Centerpartiet vill ge en kraftfull bilbonus på upp till 100 000 kronor för bilar med nollutsläpp. Det behövs också en miljölastbilspremie för att öka energieffektiviteten i transportsektorn. Vi vill underlätta för lantbruk och åkerier som ställer om till förnybara transporter genom att införa en klimatbonus per kilo utsläppsminskning. Vi vill även se mer klimatstyrande farledsavgifter för sjöfarten och förbättra förutsättningarna för båtar och bussar som drivs av el i kollektivtrafiken.

  SMB:s kommentar: Många konkreta åtgärder. Dock alla med effekt först längre fram. Vad gör vi med de rekordmånga bensin- och dieseldrivna lastbilarna idag?

  1. Om er politik skulle ha tillräcklig effekt, vilket annat partis fel är det att utsläppen nu ökar, enligt ditt parti? 

  – Det är alltid regeringen som har ansvar för situationen i landet, även när det gäller utsläppen. Tills vi sitter i regeringsställning nästa gång kommer vi i opposition att driva på för mer klimatsmarta transporter och pusha på regeringen för att mer av den gröna centerpolitiken ska genomföras. Vi kommer även att se till att all miljö- och klimatpolitik vi fått igenom i Januariavtalet genomförs.

  – Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson Centerpartiet

  SMB: Nåja, ni ingår ju i regeringsöverenskommelsen så en del ansvar för politiken har C ändå.

  Fortsättning med övriga partier följer.


  SMB pushar för kraftfull miljöpolitik. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!