Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Partigranskningen: Vad vill M göra för miljön?

  Sedan Ulf Kristersson blev partiledare har Moderaterna pratat allt mer klimat, men hur mycket ligger bakom orden?  

  Partiets politik

  På Moderaternas hemsida syns varken miljö eller klimat bland de prioriterade frågorna, och de nämns inte heller när partiet presenterar sin politik i korthet. De har däremot mycket information för den som letar. Bland frågorna som lyfts hittas utbyggd laddinfrastruktur, bonus-malus för en fossilfri fordonsflotta, avdrag för företag som investerar i klimatteknik och ökat klimatbistånd.
  I valmanifestet fokuserar Moderaterna bland annat på teknik, internationella överenskommelser, koldioxidfri el och miljöförstöring. I övrigt saknar partiet ordentliga åtgärder för utsläpp från flyg, sjöfart och livsmedel* (Uppdatering: Kommentar/rättning från partiet längst ner i artikeln). De vill godkänna bekämpningsmedel som i dag inte tillåts i svenskt jordbruk, underlätta vargjakten och fasa ut stödet till ekologisk produktion. Samtidigt vill de ha en blocköverskridande överenskommelse för att främja svensk ekologisk produktion. Partiet vill också fortsätta fiska ål och Mjällbymoderaterna bjöd förra året in till fest på den starkt utrotningshotade arten, som försvunnit med 99 procent sedan 50-talet.
  Av Naturskyddsföreningens förslag på miljölöften har Moderaterna ställt sig bakom 10 av 18 förslag.
  Moderaterna vill:

  • Ha klimatavdrag för industriföretag
  • Investera i infrastruktur för koldioxidfria vägtransporter, till exempel laddstolpar
  • Trappa av nedsättningen av koldioxid- och energiskatt för gruvnäringen
  • Ha tydligare klimatfokus i biståndet
  • Bevara kärnkraften och exportera koldioxidsnål energi
  • Stötta kommuner som investerar i läkemedelsrening
  • Skärpa återvinningsmålen

  För eller emot…

  Höghastighetståg
  Kärnkraft 
  Förbud mot försäljning av fossilbilar år 2025
  Utfasning av statligt stöd till flyget
  Mål för konsumtionsbaserade utsläpp
  Stärka skyddet av marina områden

  Budget

  Moderaterna presenterade sin budget för 2018 med att de ”rustar Sverige för sämre tider”, ”tar ansvar för Sverige på lång sikt” och ”fokuserar på Sveriges stora problem”. Ändå nämndes varken klimat eller miljö i presentationen.
  Jämfört med regeringen vill Moderaterna minska miljöbudgeten med 4,3 miljarder 2019 och 5,57 miljarder 2020. När man gräver i den 153-sidiga budgeten fick miljö och klimat blyga tre sidor, men med flera bra meningar.
  Bland annat vill Moderaterna att vi ska nå målet om ett klimatneutralt Sverige till år 2045 – men skriver också att vi behöver göra mer. Partiet menar att arbetet med att nå miljömålen behöver trappas upp, och vill ha verkningsfulla insatser då varken Sverige eller klimatet har ”tid eller råd med ineffektiva klimatsatsningar”. Att utsläppen minskade under alliansperioden mellan 2006 och 2014, men ökade under 2016, är enligt Moderaterna ett bevis för att regeringens satsningar slår fel.
  Partiet menar att de står bakom principen att förorenaren betalar, men är samtidigt emot flygskatt, miljöavgift på växtskyddsmedel och bensinskatt, och vill öka dieselsubventionerna till jordbruket. Under mandatperioden har Moderaterna jobbat emot att bensin- och dieselskatterna ska höjas i enlighet med BNP-tillväxten, vilket även flera andra partier gjort.
  Moderaterna vill:

  • Införa ett teknik- och kostnadsneutralt bonus-malus-system där mer miljöanpassade fordon premieras medan fordon med höga koldioxidutsläpp får högre skatt.
  • Satsa på åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö, med 350 miljoner kronor 2018, 428 miljoner kronor 2019 och 463 miljoner kronor 2020. Under samma period vill regeringen satsa 950 miljoner kronor 2018, 1,03 miljarder 2019 och 1,09 miljarder 2020 på samma område.
  • Satsa 100 miljoner kronor på miljöforskning 2018 och 2019 och 30 miljoner kronor 2020.
  • Satsa 15 miljoner kronor per år på ett skatteavdrag för klimatkompensering för företag.

  Frågor till miljöpolitiska talespersonen Maria Malmer Stenergard

  Vilka är Moderaternas tre viktigaste miljöpolitiska frågor?

  • Klimatförändringarna är en av vår tids stora ödesfrågor. Att sänka de globala utsläppen är en nödvändighet och vi måste fortsätta bygga på framgångarna från Parisavtalet. Vi satsar bland annat på stöd till laddinfrastruktur för att ställa om fordonsflottan och klimatavdrag för basindustrin.
  • Vi ser också hur våra hav- och vattendrag inte mår bra. Östersjön är ett hav som är särskilt utsatt, det handlar om allt från övergödning till utsläpp av läkemedelsrester som påverkar fiskar och andra vattenlevande organismer. Vi föreslår därför stöd till kommunerna för att införa avancerad vattenrening.
  • Slutligen vill vi fortsätta fokusera på internationellt samarbete, vilket är helt nödvändigt för att lösa klimat- och miljöproblemen. Bland annat vill vi dubbla det multilaterala klimatbiståndet som syftar till att sänka utsläppen.

  SMB:s kommentar: Det är bra frågor. Fordonsflottan, industrin, internationellt samarbete och havsfrågor borde prioriteras. Biologisk mångfald saknas.
  Vilka är enligt dig era viktigaste framgångar i miljöpolitiken de senaste åren?
  Moderaterna står bakom överenskommelsen i miljömålsberedningen och har därmed bidragit till att Sverige har fått världens kanske tuffaste klimatmål. Vi har också säkerställt att det svenska skogsbruket även i framtiden kan bidra med klimatnytta, dels genom att ha drivit igenom effektiv lagstiftning för hur kolsänkan ska beräknas och dels säkerställt att vi även i framtiden kan producera biobränslen från vårt gröna guld.
  SMB:s kommentar: Det har varit en del skogsturer under senaste åren, och Moderaterna har bland annat slirat lite på frågan att tillåta och stötta palmoljerester i biobränsle – något som konkurrerar med den svenska skogen. Att de står bakom överenskommelsen i miljömålsberedningen är enormt viktigt och definitivt en stor framgång för såväl Moderaterna som svensk miljöpolitik.
  Vad vill Moderaterna göra åt subventionerna på 30 miljarder som staten varje år ger till fossil verksamhet?
  Subventionerna måste kontinuerligt ses över i syfte att fasas ut. Moderaterna föreslår redan nu att vi ska fasa ut gruvnäringens fossila subventioner.
  SMB:s kommentar: Att ta bort gruvnäringens fossila subventioner är mycket bra och viktigt, och det är något som bland annat regeringen inte tar itu med. Däremot vill Moderaterna bland annat öka dieselsubventionerna till jordbruket.
  Hur ställer ni er till en skatt på klimatskadliga livsmedel?
  Moderaterna har inga sådana förslag.
  SMB:s kommentar: Att hantera matens miljöpåverkan är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen, och det är verkligen dags att alla partier lägger ordentliga styrmedel på sin politiska tallrik.
  Vill Moderaterna göra något åt AP-fondernas fossilinvesteringar?
  Självklart ska AP-fonderna så långt som möjligt investera i projekt som är långsiktigt hållbara, men vi är tydliga med att det ska göras utan att göra avkall på det övergripande målet om högsta möjliga avkastning. Detta är alla partier i pensionsgruppen överens om. Bara V och SD står utanför överenskommelsen.
  SMB:s kommentar: På ålderns höst borde pensionspengarna inte grundas på fossila bränslen, utan på ansvarsfulla investeringar – både ekonomiskt och miljömässigt. 

  Vad har Moderaterna gjort sedan förra valet?

   I Naturskyddsföreningens granskning var Moderaterna det borgerliga parti som ställde sig bakom minst antal miljöförslag i föreningens enkät 2014, och är också allianspartiet som enligt föreningen visat lägst miljöambitioner under mandatperioden. Av 18 frågor fick partiet tio röda, fyra gula och fyra gröna betyg.
  Förra året kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna överens om att Sveriges elproduktion ska utgöras av förnybar energi till hundra procent till 2040, och partiet var också med och arbetade fram Sveriges nya klimatmål, en av de viktigare klimatpolitiska händelserna i vår tid.

  Sammanfattning

  Det skulle kunna vara mycket mer verkstad bakom Moderaternas klimat- och miljösnack, men att snacka kan också vara viktigt. Under mandatperioden har partiet tagit ett steg framåt i klimatdebatten, och de har också bidragit i stora och viktiga klimatpolitiska överenskommelser.
  På den positiva sidan hittar vi utfasning av fossila subventioner till gruvindustrin, satsning på läkemedelsrening och bidrag till Sveriges ambitiösa klimatmål. På andra sidan hittar vi miljardsänkning av budgeten och en festinbjudning till att äta en utrotningshotad art.
  Det finns behov av satsningar för biologisk mångfald, och även att miljö- och klimat ska få större plats i partiets budget. Satsningarna de lyfter i budgeten är ofta försvinnande små, som exempelvis satsningen på 15 miljoner kronor på ett skatteavdrag för företags klimatkompensering. Moderaterna driver exempelvis parallellt att Stockholm behöver bygga motorvägen Östlig förbindelse, en fortsättning på Förbifart Stockholm som kommer kosta minst 50 miljarder. Den nya Östlig förbindelse har beräknats kosta 18 miljarder. I det sammanhanget är 15 miljoner mindre än försvinnande små.
  Självklart borde vi tänka på effektivitet i de spenderade kronorna, men när arter fortsätter dö ut i Sverige, klimatutsläppen inte minskar och vi missar 14 av 16 miljömål är det inte läge att miljardskära miljöbudgeten. Många effektiva kronor behövs, och de ekonomiskt sinnade Moderaterna borde för trovärdighetens skull anstränga sig för att put the money where their mouth is.
  Kommentar från partiet:
  Moderaterna har tillsammans med alliansen presenterat en rad åtgärder för att sänka utsläppen från flyget:
  §  Inför krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle, för att säkerställa att utsläppen från flygandet minskar på riktigt.
  §  Inför klimatstyrande start- och landningsavgifter för att premiera de som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.
  §  Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle.
  §  Gör en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränslen för flyget.
  För sjöfarten har alliansen sagt att vi vill:
  §  Inför en nedsättning av elskatten för alla fartyg.
  Moderaterna har dessutom så sent som i våras när vi presenterade vår klimatrapport lyft följande frågor, utöver de ovan nämnda:
  • Se över miljödifferentieringen av farledsavgifterna för att säkerställa att de skapar incitament för sjöfarten att minska sina utsläpp.
  • Verka för inrättandet av en nordisk plattform för sjöfartsforskning med fokus på erfarenhetsutbyte och samarbete inom klimatområdet.
  • Se över datummärkningen av livsmedel; byt ”bäst före” till ”minst hållbar till”
  • Ge Livsmedelsverket ett permanent uppdrag att sprida information för att minska matsvinnet
  • Främja modern växtförädling i syfte att ta fram motståndskraftiga och näringsrika grödor samt säkerställa ändamålsenlig lagstiftning avseende GMO-teknik.


  Det här är del 9 i Supermiljöbloggens valgranskning. Vi är partipolitiskt obundna. I budgetberäkningen har vi utgått från utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

  Här kan du läsa om övriga partiers miljöpolitik:

  Del 1 – Liberalerna

  Del 2 – Socialdemokraterna 

  Del 3 – Kristdemokraterna

  Del 4 – Miljöpartiet

  Del 5 – Centerpartiet

  Del 6 – Feministiskt Initiativ

  Del 7 – Vänsterpartiet

  Del 8 – Sverigedemokraterna

  För mer information om partiernas miljöpolitik, spana in WWF:s Klimatkompassen och Naturskyddsföreningens valspecial.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!