Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Partigranskningen: Vad vill MP göra för miljön?

  Miljöpartiet är självutnämnda som ”det självklara valet för miljön”. De har fördubblat miljöbudgeten och rankas tillsammans med V som det bästa partiet för miljön av Naturskyddsföreningen.

  Partiets politik

  Miljöpartiets kampanj inför valet 2018, ”Nu – Klimatet kan inte vänta”, skvallrar föga förvånande om att klimatet är partiets fokusfråga.
  Miljöpartiet vill att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, och står bakom energiöverenskommelsen om en 100 procent förnybar energiförsörjning till 2040. Fokusfrågor för partiet är bland annat miljö, klimat, tåg, mat och jordbruk, samt hav, vatten och fiske. En omfattande miljöpolitik alltså.
  Följande punkter är några av de miljöåtgärder Miljöpartiet vill satsa på:

  • Hårdare klimatmål i EU
  • Begränsa bottentrålning
  • Översyn av skogspolitiken
  • Förbud mot dieselbilar med höga utsläpp till 2020
  • Förbud mot försäljning av fossila bränslen i Sverige 2030
  • Främja bilpooler, biogas- och elbilar
  • Ökad användning av biobränsle för flyget
  • Ersätta kärnkraften med förnybar energi och smartare energianvändning
  • Höghastighetståg
  • Prioritera cykel- och kollektivtrafik
  • Rusta upp järnvägen
  • Komplettera de nationella miljömålen för att minska de utsläpp vår ohållbara konsumtion orsakar i andra länder

  MP gick nyligen ut med en ny 50-miljarders satsning på klimatåtgärder. De har också lanserat ett omfattande klimatpolitiskt program – en ”klimatfärdplan” med över 140 förslag på åtgärder de vill genomföra för att minska utsläppen.
  När Naturskyddsföreningen granskar partiernas löften inför valet kommer Miljöpartiet på delad första plats. De säger ”ja” till alla de 18 miljöförslag Naturskyddsföreningen lägger fram. Utöver det så står MP bakom alla 33 av de miljöförslag som WWF tagit fram i sin klimatkompass. Det gör partiet till ett av två mest miljöprogressiva i Klimatkompassen.

  För eller emot…

  • Höghastighetståg 
  • Kärnkraft 
  • Förbud mot försäljning av fossilbilar år 2025 
  • Utfasning av statligt stöd till flyget
  • Mål för konsumtionsbaserade utsläpp 
  • Stärka skyddet av marina områden 

  Budget
  Under den gångna mandatperioden har miljöbudgeten mer än fördubblats jämfört med alliansregeringens budget 2014. Anslagen har gått från 4,4 miljarder kronor år 2014 till 10,8 miljarder kronor år 2018. Historiskt har miljöbudgeten aldrig varit så stor som den är just nu.
  För år 2020 aviserar regeringen dessutom ytterligare en höjning av miljöbudgeten till över 13 miljarder kronor. Regeringsparterna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har genomfört höjningen av miljöbudgeten i samarbete med Vänsterpartiet.
  Följande är några nya satsningar ur budgeten 2018:

  • Utökat solcellsbidrag
  • Stöd för metangasreducering
  • Elfordonspremie utökas till att även gälla el-utombordare för båtar
  • Satsa drygt 100 miljoner kronor per år fram till 2020 på att minska problemen med plast i haven

  Frågor till miljöpolitiska talespersonen Stina Bergström

  Vilka är Miljöpartiets tre viktigaste miljöpolitiska frågor?

  1. Klimatet. Vi måste stoppa den globala uppvärmningen.
  2. Miljö- och klimatpåverkan från vår ohållbara konsumtion av livsmedel, resor och prylar.
  3. Bevara biologisk mångfald. Vilket bland annat innebär mer skydd av värdefull natur och minskad användning och spridning av farliga kemikalier.

  SMB:s kommentar: Kul att se ett parti som verkligen vill satsa på konsumtionssidan av miljöfrågan och har det i topp tre. ”Klimatet” är en vag formulering, men vi förstår andemeningen – att MP vill satsa på klimatet i stort och inte bara plocka ut enstaka frågor.
  Vilka är enligt dig era viktigaste framgångar de senaste fyra åren inom miljöpolitiken i regeringsställning?

  • Klimatlag, nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd
  • Stora naturvårdssatsningar, fördubblade anslag till skydd och skötsel av värdefull natur, inventering av nyckelbiotoper i skogen, ökade ersättningar till värdefulla ängs- och betesmarker
  • Stor satsning på hållbara hav: åtgärder mot plast, övergödning och läkemedel i miljön, anläggning av våtmarker
  • Ökat miljö- och klimatbistånd
  • Klimatklivet – stora satsningar på lokala klimatinvesteringar
  • Satsning på minskning av kemikalier, kraftigt höjda anslag för giftfri vardag och sanering av mark, höjd skatt på bekämpningsmedel, fått igenom förbud av farliga ämnen på EU-nivå
  • Minskade utsläpp från transportsektorn genom t ex införande av bonus-Malus-system, bränslebytet och atsning på biogasproduktion.
  • Blocköverskridande energiöverenskommelse om 100 % förnybart med start med elproduktionen som ska vara helt förnybar 2040 (vilket innebär att kärnkraften ska bort)
  • Höjda miljöskatter: höjd bensinskatt (indexerad), höjd skatt på bekämpningsmedel, höjd kärnavfallsavgift, infört skatt på farliga kemikalier, flygskatt
  • Nationella mål för ekologisk konsumtion och produktion samt kraftigt höjda anslag för omställning till ekologiskt.

  SMB:s kommentar: MP har många genomförda klimatåtgärder på CV:t.
  Vad vill Miljöpartiet göra åt subventionerna på 30 miljarder som staten varje år ger till fossil verksamhet?
  Miljöpartiet vill fortsätta arbeta för att ta bort de fossila subventionerna både nationellt och globalt. Under den gångna mandatperioden har vi i regeringsställning infört en flygskatt och även infört en automatisk årlig höjning av skatten på diesel och bensin. Sjöfarten och det internationella flyget har skattebefriade drivmedel och det är något vi fortsätter arbeta globalt för i IMO (International Maritime Organisation)och ICAO (The International Civil Aviation Organization) för att förändra.
  Miljöpartiet verkar både i Sverige och internationellt för att exportkrediter och lån inte ska ges till fossila investeringar. Miljöpartiet har i regeringen drivit på för att Sverige ska agera för att Världsbanken ska sluta stödja fossila investeringar.
  Detta arbete har varit framgångsrikt. I december 2017 presenterade Världsbanksgruppen efter 2019 ska sluta stödja fossila investeringar i olja och gas. De hade redan slutat stödja investeringar i kol tidigare. Då Exportkreditnämnden utgår ifrån de riktlinjer som IFC utfärdar så kommer det reflekteras där.
  SMB:s kommentar: De verkar ha en hel del genomtänkta åtgärdsförslag på den här punkten.

  Hur ställer du dig till en skatt på klimatskadliga livsmedel?
  En statlig utredning bör göra en bred översyn av skattesystemet inom livsmedelskedjan i syfte att hitta effektiva vägar för att minska matens negativa klimat- och miljöpåverkan. Vi föreslår en antibiotikaskatt på importerat kött där antibiotika har överanvänts.
  SMB:s kommentar: Detta är tyvärr en av partiets svagare punkter.

  Vill Miljöpartiet göra något åt AP-fondernas fossilinvesteringar?
  Ja, vi vill fasa ut fossila innehav för både AP-fonderna och annat offentligt ägande. Vi har tagit fram förslag på nytt regelverk för AP-fonderna med skärpta regler för ansvarsfulla investeringar och ägande som är överenskommet i pensionsgruppen och som nu ligger på riksdagens bord, vi har också skärpt hållbarhetskraven inom premiepensionssystemet. Sverige har med Miljöpartiet i regering tagit flera steg för en grönare finansmarknad.
  SMB:s kommentar: Tydligt och ambitiöst.

  Vad har MP gjort sedan förra valet?

  De senaste fyra åren har MP suttit i regering, för första gången. Under den tid Socialdemokraterna och Miljöpartiet suttit i regering har mycket hänt på miljöfronten.
  Miljöpartiet ställde sig bakom alla Naturskyddsföreningens 18 förslag inför förra valet, men har trots det endast lagt förslag för att genomföra endast fem av dem. Glappet mellan ambition och genomförande kan delvis förklaras av att regeringspartnern Socialdemokraterna haft lägre miljöambitioner.
  Exempel på vad regeringen gjort bra:

  • Infört ett nytt klimatpolitiskt ramverk inklusive klimatlagen, som förbinder alla framtida regeringar att aktivt arbeta med klimatfrågan
  • Höjt miljöbudgeten
  • Ökat skyddet av skog, mark och marina områden
  • Över hundra nya naturreservat har skapats, varav Ojnareskogen är ett.
  • En stor satsning på att rensa våra hav från plast genomförs.
  • Elbilar och laddstolpar har fyrfaldigats
  • Ökat anslagen till kollektivtrafik i glesbygd
  • Förbud mot brytning och anrikning av uran i Sverige
  • Infört flygskatt
  • Initiativet Fossilfritt Sverige
  • Infört reduktionsplikt för gröna drivmedel
  • Infört bonus-malus-system, där miljövänligare bilar blir billigare och fossildrivna dyrare
  • Handlingsplan för hållbar konsumtion

  Samtidigt så minskar de svenska utsläppen ändå inte i den takt som krävs för att minska klimatförändringarna.
  Regeringen har också misslyckats med flera miljöfrågor. Bland annat har man sänkt skatten på diesel, sålt Vattenfalls brunkolsgruvor och subventionerat svenska flygplatser med ekonomiskt stöd.
  Sammantaget har regeringen ändå gjort en stor ambitionshöjning inom miljöpolitiken jämfört med den förra alliansregeringen.

  Sammanfattning

  Under den gångna mandatperioden har regeringen genomfört en hel del för miljön. MP har trots det långt ifrån levt upp till de miljölöften de gav 2014 då de behövt kompromissa med S på många punkter. De vill mycket, men har haft många hinder framför sig.
  Men med en rekordhög miljöbudget, fördubblade anslag till biologisk mångfald och införda styrmedel som kommer att minska utsläppen av växthusgaser framöver ser det ljust ut för miljön med den politik MP driver.
  Partiets miljöpolitiska talesperson kommer med flera konkreta förslag när det gäller utfasning av subventioner till fossilbränsle, både när det gäller flyg, sjöfart och bilism samt internationell samverkan.
  Svaren visar också att Miljöpartiet tar ett stort ansvar för att divestera fossila investeringar av våra pensionspengar, och även andra offentliga institutioner.
  När det gäller åtgärder för att minska konsumtionen av klimatskadliga livsmedel skulle MP kunna ha mycket mer progressiva och omfattande förslag.
  Ser man till alla åtgärder som MP satsat på under nuvarande mandatperiod, och till de satsningar de vill göra näsa mandatperiod så är det inget tvivel om att miljön och klimatet är en central del av deras politik. Med det sagt är MP ett av få bra alternativ för en progressiv miljöpolitik.


  Det här är en del i Supermiljöbloggens valgranskning. Vi är partipolitiskt obundna. I budgetberäkningen har vi utgått från utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård. 
  Här kan du läsa om övriga partiers miljöpolitik:
  Del 1 – Liberalerna
  Del 2 – Socialdemokraterna 
  Del 3 – Kristdemokraterna
  För mer information om partiernas miljöpolitik, spana in WWF:s Klimatkompassen och Naturskyddsföreningens valspecial.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.