Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Så här svarar EU-valets toppnamn på SMB:s enkät

  Ska EU:s klimatarbete skärpas eller inte? Kan EU-parlamentariker göra något för att rädda den stoppade skyddslagen för naturen? Vilken prioritet ska klimatet ha i nästa strategiska plan? Hur ska företagen förmås jobba mer hållbart?

  SMB har ställt en rad kluriga klimat- och miljöfrågor till de svenska toppnamnen i EU-valet. Här har du partiernas respektive toppnamns svar.

  Det är bara några dagar kvar tills valet till EU:s parlament går av stapeln i de 27 medlemsländerna. I Sverige pågår förtidsröstingen för fullt, och söndagen den 9 juni håller vallokalerna öppet i hela landet.

  EU-valet beskrivs på många håll som ett ödesval när det gäller klimatfrågans framtid inom unionen. SMB har tagit fasta på några centrala spörsmål kring klimat, naturskydd och hållbarhet. Här följer de frågor vi skickat ut till kandidaterna. Svaren från politikerna redovisas i följd per fråga.

  1: Unionens klimatpaket Fit for 55 reglerar noga utsläppsvolymerna fram till 2030. Det markerar även ett mål för 2045, då unionens bruttoutsläpp ska uppgå till högst 15 procent jämfört med 1990. Hur vill du att EU:s klimatarbete ska drivas vidare? Ska betingen skärpas, eller mildras?

  Centerpartiet: Emma Wiesner

  ”EU:s klimatarbete har aldrig varit så viktigt som nu, när vi ser att flera medlemsländer, inklusive Sverige, vacklar i sina nationella klimatåtaganden. För att uppnå det vi förbundit oss till genom Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen krävs en ambitiös klimatpolitik och skärpta mål. Kommissionen har presenterat sitt förslag på utsläppsmål till 2040 på 90 procent, det tycker vi inte är tillräckligt. Centerpartiet vill se ett mål på minst 95 procent utsläppsminskning till 2040 jämfört med 1990 och ett nödvändigt krafttag för att bli av med den fossila energin i EU.”

  Vänsterpartiet: Jonas Sjöstedt

  ”Vi anser att EU:s klimatarbete och betingen måste skärpas och att EU bör anta målsättning om att vara utsläppsfritt senast 2040. Kraftfulla utsläppsminskningar krävs i närtid och relevant lagstiftning bör anpassas för att vara i enlighet med Parisavtalet. Jag kommer att arbeta för en kraftfull och rättvis klimatomställning med stora gröna investeringar.”

  Kristdemokraterna: Alice Teodorescu Måwe

  ”Kristdemokraternas övertygelse är att omställningen går hand i hand med innovation, tillväxt och ekonomisk trygghet för människor. Därför är det bra att EU sätter bindande, ambitiösa, mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Innan 2040-målet för klimatutsläppen formellt skrivs in i EU-lag behöver omfattande analyser göras av vilka konsekvenser förslagen har för klimatet, men också för ekonomin, företag, landsbygd, Europas konkurrenskraft och, framför allt, vanliga människor.” 

  Socialdemokraterna: Heléne Fritzon

  ”Vi måste öka takten i klimatomställningen och då måste vi får fler länder att göra mer. Därför vill vi sätta nya skarpa klimatmål till 2040 så att EU minskar sina utsläpp med 95 procent netto, i linje med Sveriges klimatmål.”

  Liberalerna: Karin Karlsbro

  ”Mitt EU är världsledande i klimat- och miljöomställningen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningarna för nettonollutsläpp. Under den gångna mandatperioden har mycket gjorts, men mer måste göras. För att nå målet om ett koldioxidneutralt EU till 2050 behöver EU snarast besluta om att minska koldioxidutsläppen med 95 procent till 2040. Därför måste dagens ambitiösa utsläppshandelssystem värnas, EU:s klimatpaket “Fit for 55” försvaras och drivkrafterna för den gröna omställningen fortsätta att förstärkas på alla nivåer. Liberalerna vill se ett handelssystem i EU för metan, kväveoxid och flourinerade växthusgaser på samma sätt som vi har för koldioxid idag. Vi vill även att länder utanför EU och EES ska kunna ansluta sig till utsläppshandelssystemet.”

  Miljöpartiet: Alice Bah Kuhnke

  ”Betingen ska skärpas! EU:s klimatpolitik måste ligga i linje med Parisavtalet – det gör den inte idag. Vi vill se minst 70 procents utsläppsminskningar till 2030, och 95 procent till 2040. Då ska vi också ha gjort så pass stora satsningar på att öka kolsänkan att vi passerat klimatneutralitet, och koldioxidupptaget är större än de kvarvarande utsläppen. För att uppnå detta behöver vi stärka klimatåtgärderna i alla sektorer.” 

    

  Karin Karlsbro (L), Jonas Sjöstedt (V) och Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Axel Adolfsson/Vänsterpartiets Bildbank/Miljöpartiet.

  2:  Unionens strategiska plan för åren 2024 – 2028 ska antas av ministerrådet i slutet av juni. I ett läckt utkast som cirkulerat under våren föreslås att klimatet får en lägre prioritet jämfört med nu gällande plan, utan egen rubrik, och utan formuleringen ”byggandet av ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa”. Vill du att klimatfrågan ska prioriteras lägre, högre eller på samma nivå som i dagens strategiska plan under de kommande fem åren? 

  C: Emma Wiesner

  ”Högre! Klimatet är vår tids stora ödesfråga och vi har inte råd att lägga frågan åt sidan. Det går alltså inte att prata om huruvida vi vill prioritera klimatet eller inte – det är ett måste. Samtidigt måste det gå att hålla flera tankar i huvudet på samma gång, med ett pågående krig på den europeiska kontinenten som vi måste göra allt vi kan för att få stopp på.”

  V: Jonas Sjöstedt

   ”Klimatet och en rättvis omställning måste ges en högre prioritering de kommande fem åren.”

  KD: Alice Teodorescu Måwe

  ”Vi vill se att klimatet prioriteras högt även nästa mandatperiod men vi efterlyser mer helhetstänkande, att ”hållbarhet” har tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk. Bryssel har gått i otakt med denna treklang och detta måste förändras.”

  S: Heléne Fritzon

  ”Klimatet måste fortsätta prioriteras högt på EU:s agenda precis som vi gjort denna mandatperiod. Nu måste alla EU-länder göra mer. Nu är inte tiden för att slå av på takten utan tvärtom måste vi fortsätta omställningen och se till att den genomförs rättvist och stärker konkurrenskraften.”

  L: Karin Karlsbro

  ”Jag vill se ett starkt Europasamarbete som tar sig an de klimat- och miljöfrågor som vi behöver lösa gemensamt. Under de senaste åren har EU tagit på sig ledartröjan i de gröna frågorna och det är ingen överdrift att säga att EU är världens bästa miljöorganisation. Nästa mandatperiod måste EU:s klimatambitioner fortsätta öka. ”

  MP: Alice Bah Kuhnke

  ”Högre! Vi befinner oss i ett klimatnödläge, och forskningen är tydlig med att vi måste öka ambitionerna det här årtiondet. Att högern i Sverige och i resten av EU medvetet saktar ner den klimatomställning vi måste göra, kommer stå oss otroligt dyrt. Med fler Miljöpartister i Europaparlamentet kan vi driva på för att klimatfrågan får den prioritering den förtjänar.”

  Alice Teodorescu Måwe, Emma Weisner och Heléne Fritzon. Foto: Kristdemokraterna/Centerpartiets Bildbank/Socialdemokraterna.

  3.  EU:s lag för restaurering av naturmarker fastnade oväntat när den skulle antas i ministerrådet i våras. Hur ser du på detta och avser du att agera på något sätt i parlamentet om/när du blir invald?

  C: Emma Wiesner

  ”Vi behöver göra mer för att öka den biologiska mångfalden och för att skydda värdefulla områden. Däremot är lagen om naturrestaurering inte ändamålsenlig och inte tillräckligt anpassad för medlemsstaternas olikheter. Jag kommer under nästkommande mandatperiod agera för en naturlag som är ambitiös men som tar hänsyn till medlemsstaternas olikheter bättre.”

  V: Jonas Sjöstedt

  ”Det är skamligt att regeringen och SD medverkat till att bromsa detta. Vi har i vänstergruppen arbetat hårt för att lagen skulle bli verklighet i parlamentet. Jag kommer självfallet att arbeta för att en naturrestaureringslag ska antas. Den är helt nödvändig för att bevara biologiska mångfalden och stärka samhällets klimatanpassning.”

  KD: Alice Teodorescu Måwe

  ”Vi vill inte att lagen ska antas. Förslaget till naturrestaureringslag hotade det svenska skogsbruket, vilket var dåligt både för klimatet och för skogsnäringen.”

  S: Heléne Fritzon

  ”Den här lagen handlar om något helt grundläggande – vår natur. Ska vi lämna över ett livskraftigt jordbruk, rent vatten och ren luft till kommande generationer måste vi ta ansvar för vår natur. Vi socialdemokrater engagerade oss djupt i lagen om naturrestaurering och förhandlade för att förbättra den ur svensk ståndpunkt, och röstade därför också för lagen.”

  L: Karin Karlsbro

  ”Liberalerna röstade för naturrestaureringslagen i Europaparlamentet. Vi vill att ministerrådet godkänner det lagförslag som nu ligger. Vår uppfattning är att lagen innebär ett viktigt paradigmskifte då den syftar till att inte bara skydda, utan också återställa, värdefull natur och ekosystem.”

  MP: Alice Bah Kuhnke

  ”Sveriges regering spelade en aktiv roll i att få med sig bland annat Ungern på fel sida av historien och bromsa godkännandet av naturrestaureringslagen. Det är fullständigt ansvarslöst. Jag kommer tillsammans med andra gröna fortsätta driva på för att lagen klubbas, och därefter för att stärka den. Det gör jag för att vi vet att naturrestaurering är helt nödvändigt för att vi ska nå våra klimat- och miljömål, som i sin tur är en förutsättning för att vi ska ha jord att bruka, ren luft att andas, och vatten att dricka.”

  4.  EU-direktivet CSRD skärper kraven på företagens hållbarhetsrapportering. Hur ska företag förmås att inte bara rapportera tydligare, utan också arbeta mer hållbart? 

  C: Emma Wiesner

  ”Genom att inrätta krav på rapportering ökar transparensen gällande företagens hållbarhetsarbete, vilket kommer sätta press på åtaganden och resultat. Rapportering och konsumentinformation är viktiga byggstenar för att möjliggöra ett aktivt deltagande i den gröna omställningen för både privatpersoner och företag.”

  V: Jonas Sjöstedt

  ”Politiken måste ställa högre krav på företagen att produkter och tjänster är miljömässigt och socialt hållbara. Regleringar för ökat producentansvar och stärkt cirkulär ekonomi är centrala delar för att få företagen att arbeta mer hållbart. Men politiken har även ett ansvar att införa nya ekonomiska incitament för att stimulera företagen i en sådan riktning.”

  KD: Alice Teodorescu Måwe

  ”Det man mäter brukar man försöka förbättra. Det man inte mäter brukar förfalla över tid. I och med att det nu finns högre krav på redovisning tror vi att sättet att arbeta kommer att färgas på ett positivt sätt.”

  S: Heléne Fritzon

  ”Hållbarhetsrapporteringen är ett första steg mot att stärka företags hållbarhet. EU:s nya gröna taxonomi är ett annat viktigt verktyg som är viktigt för att främja investeringarna i fler hållbara investeringar i företag. Utifrån det har vi gett företagen starka verktyg för att arbeta mer hållbart.”

  L: Karin Karlsbro

  ”Liberalerna går till val på en politik som förenar tillväxt och hållbarhet. För att den gröna omställningen ska lyckas måste politiken och näringslivet samspela. EU är idag världens viktigaste miljö- och klimatorganisation och i Europa återfinns tusentals världsledande gröna företag som möjliggör klimatomställningen. Politiken ska skapa tydliga incitament som gör det mer lönsamt att arbeta mer hållbart samtidigt som det ska göra det lätt för konsumenterna att göra hållbara val. EU:s lagstiftning på området bör också utformas på sätt som inte skapar onödigt regelkrångel för Europas företagare. Små och medelstora företag ges tydliga riktlinjer för vad som gäller. ”

  MP: Alice Bah Kuhnke

  ”Parallellt med CSRD spelar CSDD, direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigehter, miljö och klimat en otroligt viktig roll. Tillsammans med andra miljöpartister har jag länge kämpat för att kommissionen skulle presentera ett förslag som ställer skarpa krav på företag i sina värdekedjor. Medan vi arbetat för att förstärka förslaget, har högern och Sveriges regeringen motarbetat det kraftigt. Trots att överenskommelsen nu är svagare än vi hade velat se, är det otroligt viktigt att den nu kommer på plats. Vi kommer arbeta vidare för att bredda lagens omfattning och skärpa kraven. ”

  Fotnot: SMB har skickat EU-valenkäten till de åtta partier som idag har representation i EU-parlamentet. Moderaterna, med Tomas Tobé som förstanamn, och Sverigedemokraterna, med Charlie Weimers högst på valsedeln, har valt att inte besvara frågorna.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.