Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  SMB-undersökning: Så tycker partierna om Sveaskog

  Onsdag 8 oktober 2014. Partiledardebatt. I debatten får partiledarna för alla riksdagspartier chansen att argumentera för den politik de vill föra. Statsminister Stefan Löfven (S) i debatt med Annie Lööf (C). Foto: Melker Dahlstrand

  Hur hållbart är Sveaskogs skogsbruk? Och hur rimliga är de avkastningskrav som idag ställs på det statliga bolaget? Partiernas åsikter skiljer sig åt när det gäller hur vår gemensamt ägda skog ska förvaltas.

  Det statliga bolaget Sveaskog äger 14 procent av all skog i Sverige och är därmed landets största skogsägare. Under flera decennier har det talats om att Sveaskog måste gå i bräschen och vara en föregångare inom hållbart skogsbruk. I flera decennier har bolagets förvaltning av de svenska skogarna också varit kontroversiellt.

  I en debattartikel från april menar bolagets förre ordförande Bo Dockered att Sveaskog avverkar de gemensamt ägda skogarna för hårt. Och det är han inte ensam om. Många, både forskare och företrädare för miljörörelsen, menar att skogsbrukets produktionsmål i praktiken prioriteras över miljön då de höga avkastningskraven som ställs på Sveaskog leder till att skyddsvärd skog systematiskt avverkas.

  Bolaget har även kritiserats för bristande transparens, inadvekvata naturvårdsbedömningar och för att de brutit mot certifieringen FSC:s krav på miljöhänsyn. Förra året slog Greenpeace larm om att Sveaskog ska ha avregistrerat nyckelbiotoper för att kunna avverka dem – trots att det går emot bolagets policy.

  Supermiljöbloggen har nu sökt relevanta talespersoner för de politiska partierna att ta reda på hur de ser på hållbarheten och avverkningstakten i den statligt ägda skogen. Dessa var frågorna:

  1. I januariöverenskommelsen står det att ”staten ska vara en föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn”. Hur väl tycker du den svenska staten i nuläget lyckas med detta? Vad kan man göra bättre?

  2. I februari förra året publicerade 23 miljöorganisationer en debattartikel i DN där de hävdade att Sveaskog i större och större utsträckning avverkningar skyddsvärd skog. Melakträsk­liden i Arvidsjaur, Ore skogsrike i Rättvik, Abmoberget i Sorsele, Grövelnäset i Idre, Hietarova i Pajala och Njuöniesvarrie i Sorsele nämndes som exempel. Hur ställer du dig till detta påstående? 

  3. Vad tycker du om utformningen och nivån på avkastningskraven som idag ställs på Sveaskog? 

  Nina Lundström, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, Liberalerna

  1. Det är viktigt att staten är ett föredöme. Generellt är min bild att det görs insatser inom hållbart skogsbruk och att man visar stor naturhänsyn. Men med det sagt går det givetvis att utveckla arbetet och det behövs då många skogsägare – om inte alla – behöver vidta åtgärder inte minst åtgärder för att hantera konsekvenser av klimatförändringen till exempel torka , skadeangrepp, stormfällning med mer.

  2. Sveaskogs uppdrag ska vara tydligt och de bör bidra i att vi värnar skyddsvärd skog. Den mest värdefulla skogen i Sverige behöver generellt skyddas i större utsträckning. Jag saknar för egen del detaljkunskap om de aktuella områdena, och vilka beslut som tagits , och kan därför inte bedöma avverkningen på dessa platser.  

  3. Målen att skydda värdefull natur och att bruka skogen effektivt är två viktiga mål. Det gäller inte minst för statens eget innehav av skog. Avkastningskraven på Sveaskog är satta utifrån det uppdrag bolaget har. Om  Sveaskog inte kan möta sina avkastningskrav utan att göra avkall på sitt uppdrag att skydda skogens naturvärden så behöver vi analysera detta.

  Rebecka Le Moine, miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet

  1. Jag tycker inte alls att Sveaskog sköter detta, vilket även miljörörelsen och före detta anställda på Sveaskog har slagit larm om. Sveaskog hävdar att de aldrig avverkar naturskog, vilket är en ren lögn. Jag har själv stått i naturvärdesklassade skogar i fält med före detta anställda på Sveaskog, som visar att en skog som för decennier sen klassades som högt naturvärde, nu klassades som produktionsskog och därför var avverkningsanmäld. Sveaskog har ett ekonomiskt uppdrag och ett samhällsuppdrag. Det ekonomiska uppdraget klarar de med råge, men samhällsuppdraget, där naturvård ingår, verkar vara lågt prioriterat. Där har de bland annat bestämt att de ska permanentskydda EXAKT 10 % av sin skog, inte en pinne mer. Så om ännu en naturskog upptäcks, måste de prioritera vilken av skogarna som ska skyddas och vilken som ska avverkas. Innan avverkningen så omklassar de skogen till produktionsskog, så att de kan fortsätta hävda att de inte avverkar naturskogar. Det är en skam för Sveriges naturvård. Sveaskog måste tänka om och bli mer transparenta, och låta bolaget verka inom ramen för miljömålet Levande skogar. Går inte det inom sitt nuvarande ägardirektiv, måste de naturligtvis signalera det till regeringen. 

  2. Jag tycker det är oerhört allvarligt, och bra att miljörörelsen håller ett vakande öga på våran gemensamma skog. Sveaskog förvaltar folkets skog, men väljer att kalavverka vår motsvarighet till Amazonas regnskog, mot folkets vilja och i rak motsats till våra miljömåls krav. Frågan ligger tyvärr inte på miljödepartementet utan på näringsdepartementet. Jag har därför ställt frågan till ansvarig minister Ibrahim Baylan om detta, och i och med det överlämnade jag en lista över naturskogar som Sveaskog avverkningsanmält. Jag har inte fått nån återkoppling om hur Ibrahim Baylan tänker säkerställa att Sveaskog inte avverkar dessa skogar.

  3. Jag tycker det står klart att ekosystemens gränser ska styra istället för en önskan om att Sveaskog ska leverera en miljard till staten varje år. Att hävda att det kan komma till nytta för statens naturvårdsarbete är skrattretande, och kan jämföras med en motivering om att vi måste kalavverka ett rikt skogsekosystem, för att kunna bygga en fågelholk. Det absolut mest samhällsekonomiska är förstås att lämna de sista naturskogarna vi har i Sverige, om vi på riktigt vill nå våra miljömål.  Sveaskogs styrelse borde sänka avkastningskravet.

  John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna

  1. Sveaskog ska bedriva ett aktivt skogsbruk. Men det är viktigt att bolaget tar hänsyn till både produktionsmål och miljömål i enlighet med skogsvårdslagen. Regeringen har ett ansvar att se till att deras eget bolag sköter sitt miljöarbete.

  2. Sveaskog ska leva upp till de krav som ställs både i lag och certifieringssystem när det kommer till skyddsvärd skog. Det är regeringens ansvar att se till att det sker.

  3. Sveaskogs är Sveriges största skogsbolag. De ska bedriva ett aktivt skogsbruk och att generera marknadsmässig avkastning till staten i förlängningen medborgarna.

  Isak From, skogspolitisk talesperson, Socialdemokraterna

  1. Skogspolitiken bygger på två jämställda mål; miljömålet och produktionsmålet. Likväl som skydd och miljöhänsyn ska öka är en ökad produktion av skoglig råvara viktigt i omställningen till ett biobaserat samhälle. Staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn. Staten är ägare av skog genom såväl myndigheter som bolag. Sveaskog har en viktig roll att spela och ska vara ett föredöme, vilket framgår av statens ägarpolicy och har varit en viktig del i bolagets arbete under många år. Ska vi nå de nationella målen är det viktigt att såväl offentliga som privata skogsägare tar ett stort ansvar för ett hållbart skogsbruk.

   I januariöverenskommelsen har vi också kommit överens om en översyn av Artskyddsförodningen samt utreda hur artskyddsförordningen fungerar. Översynen ska säkerställa ett regelverk som effektivt och rättssäkert kan skydda hotade arter och vara tydligt gentemot markägare om när man som markägare har rätt till ersättning. Vidare ska analyseras och klarläggas statens respektive verksamhetsutövarens inklusive fastighetsägarens utredningsansvar när det gäller frågor om artskydd, och då särskilt klargöra statens ansvar att tillhandahålla nödvändigt underlag i frågor om artskydd. En förändring av artskydds förordningen kommer naturligt vis även gälla Sveaskog.

  2. Vi har höga ambitioner för att Sveaskog ska bidra till att stärka den biologiska mångfalden bland annat genom initiativet med ekoparker och  naturvårdsskogar och lämnade hänsynsytor vid avverkning. Sveaskogs naturvärdesbedömningar tillsammans med tillsynsmyndigheternas processer inför avverkning är viktiga verktyg som jag förväntar mig fungerar, oavsett skogsområde.

  3. Statens ägarpolicy slår fast att de statliga bolagen ska ha minskad klimat- och miljöpåverkan för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen, vilket ju innefattar målet Levande skogar. Vi socialdemokrater är tydliga med att Sveaskog ska vara ett föredöme. Sveaskogs avkastningsmål är satta med utgångspunkt i att bolaget ska vara ett föredöme inom hållbarhet och att bolaget har 20 procent avsättning till naturvård.

  Mats Nordberg, skogspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

  1. Från SD-s sida noterar vi beträffande januariöverenskommelsen att C och S låter MP via Miljödepartementet bedriva en i väsentliga delar landsbygdsfientlig politik som vi tror är skadlig även för den biologiska mångfalden. Vi instämmer dock i att staten, om den ska äga skog, också ska vara föregångare i hållbart skogsbruk. Detta innefattar dels artskydd och dels även lönsamhet på kort och lång sikt, vilket miljörörelsen ofta tenderar att glömma.

  2. Generellt instämmer vi i att det är märkligt när enskilda markägare hindras av staten att avverka trots att staten själv ibland avverkar likadan skog alldeles i närheten. Vi vänder oss inte mot miljö- och artskydd, men mot ambitionen att undanta så stora arealer som möjligt från skogsbruk istället för att fokusera på att få så stor naturvårdsnytta som möjligt för de åtgärder som sätts in. Vi anser inte att för lite skog är undantagen från skogsbruk i Sverige, i synnerhet inte i Norrlands inland. Där är arealen skyddad skog mycket stor, inga skogslevande arter har försvunnit under åtminstone de senaste 50 åren och där har skogsnäringen mycket stor betydelse både för upprätthållandet av aktiva jordbruk med öppna marker samt för sysselsättning och viktiga samhällsfunktioner.

  Vi hoppas att äganderättsutredningen ska leda till att myndigheter inte längre kan hindra avverkningar utan att betala ersättning till markägarna. Därmed blir det sannolikt ett större tryck på att i första hand skydda statlig mark när så verkligen krävs, samt att använda statlig mark som inbytesmark när förekomst av akut hotade arter verkligen kräver begränsningar av brukandet på enskild mark.

  3. Hållbart skogsbruk förutsätter lönsamhet. Sveaskog kan inte verka enligt andra förutsättningar, för ytterst få skogsägare torde vilja följa Sveaskogs goda exempel, om Sveaskog bedriver ett skogsbruk som inte är lönsamt. Vi instämmer i att staten som ägare av Sveaskog bör begära att företaget strävar efter att utveckla och pröva skötselmetoder för att gynna de mest ovanliga arterna i vår natur. Vi konstaterar samtidigt att Sveaskog redan arbetar mycket aktivt med detta.   

  Till sist vill vi framhålla att Sverige och Norden är världsledande i hållbart skogsbruk. Vi ska så förbli genom fortsatt utveckling av vårt skogsbruk så att både lönsamhet och naturhänsyn gynnas.

  Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson, Vänsterpartiet

  1. Vi anser inte staten tar nödvändig hänsyn till biologisk mångfald och för ett hållbart brukande av skogen. För att förbättra situationen vill vi att all statligt ägd skog bör samlas i ett bolag med hållbart brukande som främsta mål och vi har därför lagt ett sådant förslag i riksdagen. Att säkerställa att statens eget bolag inte avverkar skyddsvärda skogar, och därmed ställer ekologisk hållbarhet och miljöhänsyn åt sidan, måste rimligen vara utgångspunkten för varje regering som värnar om ett ekologiskt och långsiktigt hållbart skogsbruk.

  2. Vi delar deras uppfattning att alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ska skyddas och att alla statliga produktiva skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar ska ha ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. I likhet med miljöorganisationerna anser vi även att dagens anslag till skydd av värdefull skogsmark är långt ifrån tillräckliga för att nå riksdagens miljömål, och att ersättningsmarker är ett kostnadseffektivt verktyg för att uppfylla målen.

  3. Vänsterpartiet menar att staten bör använda sitt ägarskap av statliga bolag för att tillgodose samhällsnyttiga ändamål. Kravet på lönsamhet i statliga bolag ska inte gå före samhällsnyttan. Sveaskog ska användas aktivt för att göra Sverige ekologiskt hållbart, inte för att generera avkastning.

  Supermiljöbloggen har även sökt talespersoner för Centerpartiet och Kristdemokraterna, men de har inte återkommit.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!