Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Partigranskningen: Vad vill C göra för miljön?

  Centerpartiet har länge kallat sig Alliansens gröna röst och håller en hög profil i miljöfrågor. De talar gärna om grön tillväxt, liksom teknikens roll för hållbar utveckling. Men i praktiken verkar Centerns miljöpolitik splittrad.

  Partiets politik

  Centerpartiet har ett brett fokus i miljöfrågorna med många mindre åtgärder. De talar om både kemikalier, renare hav och klimatet. Några miljöreformer som partiet särskilt lyfter fram är:

  • En grön bilbonus (se förklaring under Budget)
  • En miljöbilspremie till köp av lastbilar med minst klimatutsläpp
  • Krav på inblandning av biodrivmedel i alla transportslag, även flygets
  • Utarbeta en plan för elektrifiering av bussar, fartyg och vägar
  • Utbyggnad av laddstolpar
  • Skärpt kemikalielagstiftning, med ett informationskrav om kemikalier i varor. Höjd skatt på särskilt farlig ämnen, och en stärkt kontroll av farliga kemikalier.
  • Satsa en miljard på ett renare Östersjön genom bland annat sanering och restaurering av våtmarker
  • Punktskatt på förbränning av avfall

  Nyligen kom också ett utspel om att Centerpartiet vill satsa 3,4 miljarder (över två mandatperioder) på så kallade negativa utsläpp genom att genomföra CCS-teknik (Carbon Capture and Storage) på utsläpp från biobränslen.
  I praktiken skulle förslaget innebära att företag ska kunna få betalt för att fånga in och begrava koldioxid. Förslaget bygger på analyser från bland annat det internationella energiorganet IEA som menar att CCS är en nödvändig åtgärd för att nå tvågradersmålet, om fossila bränslen fortsätter att utgöra en stor del av världens energimix. 
  EU har under tio år redan satsat 500 miljoner Euro på CCS-anläggningar men ingen har än kommit i bruk för att verksamheten inte varit lönsam. Slutförvaret av koldioxiden är också ett olöst problem. Även regeringen tillsatte kort innan Centerns utspel en utredning om negativa utsläpp.
  Centerpartiets tro på teknik och företagens innovationer går igen i hela deras miljöpolitik. De är starka förespråkare av kombinationen ekonomisk tillväxt och miljö, och talar i stort sett aldrig om livsstilsförändringar.
  C vill korta miljöprövningstider i tillståndsansökningar om resursutvinning i naturområden. Den ska ”utformas med en helhetssyn på verksamhetens miljöpåverkan, både positiv och negativ”.
  En tolkning av detta är att naturskyddet kan komma att försvagas av C:s politik – till förmån för industrier som kan sägas vara utsläppssnålare än konkurrerande företag. Till sammanhanget kan tilläggas att C och SD är de enda partierna som inte vill stärka miljöbalken.
  Detta är en av anledningarna till att Centern hamnar näst sist i Naturskyddsföreningens rankning av partiernas miljölöften, tillsammans med Moderaterna.  
  Som historisk företrädare för lantbrukare har Centerpartiet en stark tilltro till att skogs- och lantbruket kan vara drivande i en hållbar omställning. Bland annat betonar de biobränslets roll och är för ett ökat byggande i trä.
  Att skogen ska användas som en källa till råvara snarare än att skyddas är också tydligt i Centerpartiets politik. Till skillnad från andra partier vill de inte öka skyddet av värdefull skog eller göra några större förändringar i skogsbruket för att bättre skydda biologisk mångfald.

  För eller emot…

  • Höghastighetståg 
  • Kärnkraft 
  • Förbud mot försäljning av fossilbilar år 2025 
  • Utfasning av statligt stöd till flyget 
  • Mål för konsumtionsbaserade utsläpp 
  • Stärka skyddet av marina områden 

  Budget

  Centerpartiet betonar ”grön skatteväxling” i både sin budget och sitt valmanifest  – alltså att skifta skatten från arbete till skatt på utsläpp och miljöpåverkan. 
  Trots talet om grön skatteväxling och att partiet står bakom målet om en fossilfri fordonsflotta gick de 2014 till val på att inte höja skatten på bensin och diesel. Inte heller i sin nuvarande budget syns någon höjning av dessa skatter.
  Istället vill C att den del av fordonsskatten som beror på hur mycket koldioxid bilen släpper ut höjs. Det blir alltså lite dyrare att äga smutsiga bilar, men inte dyrare att köra dem.
  C vill också att en så kallad grön bilbonus ska ersätta regeringens bonus-malus-system. Centerpartiets system ska innebära en höjd maximal bonus och en avgift vid köptillfället istället för höjd fordonsskatt för smutsiga bilar som i regeringens system.
  Några miljöskatter som de vill införa är skatt på avfall och på farliga kemikalier.
  Trots att tillväxten enligt C ska generera ekonomiska resurser att satsa på miljöåtgärder, så vill de skära ner på miljöbudgeten med 2,4 miljarder. Centerpartiets stora kritik mot regeringens miljösatsningar är att de är kostnadsineffektiva. De avfärdar kritiken mot att de satsar mindre på miljön med att det viktiga är hur pengarna används. 

  Frågor till klimatpolitiska talespersonen Rickard Nordin

  – Vilka är Centerpartiets tre viktigaste miljöpolitiska frågor?

  1. Klimatfrågan – framförallt transportsektorn där både bilar, lastbilar, tåg, flyg och sjöfart måste ställa om. Industrin är också viktig men den omställningen är lite mer långsiktig.
  2. En vardag fri från gifter – beskatta och begränsa hälsofarliga kemikalier. Bland annat genom att bredda kemikalieskatten till kläder och skor.
  3. Rena hav – vi föreslår en blå miljard för att stoppa bottendöden, uppnå hållbart fiske och säkra tillgången till rent drickvatten.

  – Vilka är enligt dig era viktigaste framgångar i miljöpolitiken de senaste åren?
  Att vi minskade utsläppen under Alliansens tid och samtidigt ökade tillväxten. Under denna mandatperioden är vi stolta över energiöverenskommelsen, klimatöverenskommelsen som innefattar klimatlagen och klimatmålen.
  SMB kommenterar: Att utsläppen inom Sveriges gränser minskade under Alliansens tid är korrekt. Den största minskningen skedde under finanskrisen. Däremot har utsläppen från svensk konsumtion ökat under både Alliansen och den rödgröna regeringens mandatperioder. 
  – Vad vill Centerpartiet göra åt subventionerna på 30 miljarder som staten varje år ger till fossil verksamhet?
  Vi vill fasa ut fossila subventioner. Vi har en grön skatteväxling i budgeten. Några exempel på subventioner vi vill fasa ut är den till fossil gas och den till gruvindustrin. Vi vill även förändra reseavdraget så att när det riktar sig till bilkörning bara tillfaller de på landsbygden.
  SMB kommenterar: Bra, men Naturskyddsföreningen pekar på ännu fler fossila subventioner, till exempel stöd till flygplatser och skattebefrielse för utrikesflyg.
  – Hur ställer du dig till en skatt på klimatskadliga livsmedel?
  Det är för svårt att utforma en sådan skatt på ett klokt och rättvis sätt. Det är också svårt att jämföra olika sorters produkter.
  SMB kommenterar: Tråkigt att höra när det finns många förslag på hur detta skulle kunna göras. 
  – Vill C göra något åt AP-fondernas fossilinvesteringar?
  Ja, det vill vi. Vi tycker inte staten ska investera i fossilt utan vi vill sälja av investeringar i kol, olja och gas. Vi ska inte lägga våra pengar på det som förstör klimatet.
  SMB kommenterar: Tjoho, härligt att höra!

  Vad har Centerpartiet gjort sedan förra valet?

  Centerpartiet har enligt Naturskyddsföreningens granskning i stort sett hållit sina miljölöften från 2014. Men det innebär å andra sidan inte att de gjort mer än KD, att de gjort mindre än L och betydligt mindre än alla partier från det rödgröna blocket.
  Tillsammans med de övriga borgerliga partierna och SD har C i EU drivit linjen att EU-länder ska få tillgodoräkna sig skogens kolinlagring i sina nationella utsläppsmål.
  I praktiken innebär detta dock att Sverige som har mycket skog kan sänka ambitionerna för utsläppsminskningar för till exempel transporter. Kritiker menar att detta system undergräver EU:s klimatpolitik. Samtidigt vill C likt många andra av de svenska partierna höja EU:s pris på utsläppsrätter.
  C har i flygdebatten gjort sig kända som motståndare till regeringens flygskatt och vill istället se en successiv inblandning av biobränslen.

  Helhetsbilden

  Centerpartiets fokus ligger på stimulering av miljövänligare teknik. C vill gärna tala om hur de brinner för att förena en kraftfull miljöpolitik med en företagarvänlig politik och hur tillväxt och miljö går hand i hand.
  Samtidigt verkar de prioritera bort just miljön och klimatet så fort det hotar företags lönsamhet eller känns i plånboken för privatpersoner. Detta märks i motviljan mot höjda miljöskatter och naturskydd. Centern verkar vilja ha kakan och äta den, något som en av förra valets slogans vittnade om:

  Vi lovar både guld och gröna skogar.

  Centerpartiet var under senare delen av 00-talet med och höjde anslagen till miljöbudgeten, vilket givetvis var välkommet. De senaste åren har de dock svängt i frågan om miljösatsningar – nu menar partiet att det inte handlar om vem som satsar mest pengar, utan vem som kan göra det effektivast. En bra idé vore kanske att tillämpa båda sina synsätt på en gång: mer pengar till miljön och använd pengarna effektivt!
  Det är också intressant att analysera partiets skogspolitik. Det finns potential i att ta vara på skogens många användningsområden i Sverige, något Centerpartiet verkar se. Frågan är bara om skogen kan användas till allt samtidigt, som Centern vill göra. Supermiljöbloggen har tidigare skrivit om att klimatnyttan riskerar att gå om intet med en för snabb och omfattande avverkning av skog för biobränslen eller kortlivade produkter.
  Samtidigt föreslår partiet också ett antal konkreta bra förslag på miljöområdet. Man vill satsa mer på rening av Östersjön, skärpa kemikaliepolitiken, ser ett behov av teknikomställning inom transporter, och vill göra avfallsförbränning dyrare, vilket kan uppmuntra återvinning.
  Partiets teknikoptimism ställer dock till problem när det kommer till exempelvis motståndet mot flygskatten. Forskningen pekar på att flygresandet ökar så snabbt att tekniken inte hinner med. Dessutom menar många beräkningar att det är ytterst svårt att få fram så mycket biobränsle som behövs utan att hota skog och matproduktion.
  Sammantaget blir Centerpartiets miljöpolitik splittrad – en del bra förslag, andra med oklar effekt och sedan ett motstånd till flera viktiga miljöskatter. Vi hoppas Centern höjer ambitionerna!


  Det här är en del i Supermiljöbloggens valgranskning. Vi är partipolitiskt obundna. Här kan du läsa om övriga partiers miljöpolitik.

  Del 1 – Liberalerna

  Del 2 – Socialdemokraterna 

  Del 3 – Kristdemokraterna

  Del 4 – Miljöpartiet

  För mer information om partiernas miljöpolitik, spana in WWF:s Klimatkompassen och Naturskyddsföreningens valspecial.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.