Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Det här är FN:s nya hållbara utvecklingsmål

  Foto: Pixabay Public Domain

  Förenta Nationerna har nu i dagarna presenterat de efterföljande målen till de åtta millenniemål som sattes upp för att minska fattigdom, svält och låta världen gå mot ett mer hållbart resursutnyttjande till 2015. De sjutton nya mål som nu har lagts fram är mer specifika gentemot bland annat energi, miljö, social hållbarhet och mänskliga rättigheter.  

  FN:s 193 medlemsländer godkände i söndags de 17 nya, hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals) som ska ersätta millenniemålen vars giltighetstid nu går ut, rapporterar bland annat Reuters. Målen kommer antas i september under FN:s möte Sustainable Development Summit i New York.

  Mål 13-15 är de konkreta miljömål som tagits fram, men även målen om energi, hållbart jordbruk, konsumtion och vatten är starkt kopplade till världens globala miljöfrågor, likaså målen om minskad fattigdom, jämställdhet och utbildning för alla.

  • Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändring och dess påverkan
   (Take urgent action to combat climate change and its impacts)

  För att kunna uppnå målet med att bromsa klimatförändringarna har de medverkande nationerna valt att anta fem delmål vars huvudbudskap handlar om att väva in klimatfrågorna i samhället, öka utbildningen och satsa på innovationer som gynnar miljön. Det kanske mest intressanta är att de rikare ländernas tidigare löfte om att avsätta 100 miljarder dollar årligen till utvecklingsländernas klimatarbete nu ska börja implementeras. Bidragen ska ges för utveckling av lösningar och aktiviteter som gynnar hållbar utveckling, likaså ska stort fokus läggas på att förbättra kvinnors situation.

  • Mål 14. Bevara och nyttja haven och dess marina resurser
   (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine Resources)

  Vad gäller mål 14, om haven och marina ekosystem, ges mer konkreta delmål där minst 10 procent av kustnära och marina områden ska bevaras och resterande ska skötas på ett hållbart sätt, överfiske och tjuvfiske ska stoppas för att skapa starka populationer, likaså ska vissa typer av fiske förbjudas för att minska svinnet. Allt detta ska vara uppnått till 2020, det vill säga redan om fem år. Till 2025 ska marina föroreningar ha minskat drastiskt, likaså ska förebyggande åtgärder finnas. Även här handlar mycket om utbildning för att kunna uppnå huvudmålet.   

  • Mål 15. Hållbart nyttjande av skog, motverka ökenutbredning, stoppa och vända markförstöringen, stoppa förlusten av biologisk mångfald
   (Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss)

  Det tredje konkreta miljömålet handlar om biologisk mångfald, avskogning och markanvändning. Även här är 2020 ett år där flera delmål ska uppnås. Bland annat ska användningen av skog, våtmarker, berg och torra områden nyttjas hållbart och skyddas mot förstöring. Avskogningen ska stoppas och förstörda markområden ska återställas till sin naturliga miljö. Den biologiska mångfalden spelar en central roll och visionen är att stoppa utrotning av arter och öka den genetiska variationen hos populationer och därigenom även deras resiliens.

  FN:s mål är bra, riktigt bra. När många bromsar och försöker sänka förväntningarna riktar FN in sig på vad som faktiskt behövs, snarare än vad som är lätt att åstadkomma. Det är något som vi alla verkligen kan ta till oss av.


  Här nedan listas alla de sjutton nya hållbara utvecklingsmål som FN presenterat på sin hemsida, där en utförligare beskrivning också ges för varje mål:

  1. Stoppa fattigdom i alla dess former överallt
   (End poverty in all its forms everywhere)
  2.  Stoppa hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad näring och främja hållbart lantbruk
   (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)
  3.  Säkerställa välmående liv och främja god hälsa för alla vid alla åldrar
   (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)
  4. Sörja för utbildning av god kvalitet för alla och främja livslångt lärande
   (Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning)
  5. Uppnå jämställdhet mellan kön och bemyndiga alla kvinnor och flickor
   (Achieve gender equality and empower all women and girls)
  6. Säkerställa tillgång till vatten och god hygien för alla
   (Ensure access to water and sanitation for all)
  7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig och modern energi för alla
   (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 
  8. Sörja för hållbar ekonomisk tillväxt, anställning och värdigt arbete för alla
   (Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all)
  9. Bygga resilient infrastruktur, främja hållbar industrialisering och främja innovation
   (Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation)
  10. Reducera ojämlikhet inom och mellan länder
   (Reduce inequality within and among countries)
  11. Göra städer inkluderande, säkra, resilienta och hållbara
   (Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable)
  12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktionsvägar
   (Ensure sustainable consumption and production patterns)
  13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändring och dess påverkan
   (Take urgent action to combat climate change and its impacts)
  14.  Bevara och nyttja haven och dess marina resurser
   (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources)
  15. Hållbart nyttjande av skog, motverka ökenutbredning, stoppa och vända markförstöringen, stoppa förlusten av biologisk mångfald
   (Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss)
  16. Främja rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen
   (Promote just, peaceful and inclusive societies)
  17. Återuppliva de globala samarbetena för hållbar utveckling
   (Revitalize the global partnership for sustainable development)

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra