Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Levande sjöar och vattendrag – mer behöver göras!

  levande-sjoar-och-vattendrag
  Foto: Illustratör: Tobias Flygar

  Det åttonde svenska miljökvalitetsmålet i vår artikelserie är Levande sjöar och vattendrag. Målet är komplext och vävs samman med flera av de andra målen. Insatser görs, men inte heller här är insatserna tillräckliga. 

  Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”

  – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

  Vad handlar målet om?

  Genom människans sätt att leva har den ekologiska statusen försämrats i sjöar och andra vattendrag. Ändrade ekosystem till följd av till exempel vattenkraftverk, lantbruk och industri har lett till sämre förutsättningar för den biologiska mångfalden på många ställen.

  Miljögifter, försurning och övergödning är tre negativa faktorer, men många områden påverkas även direkt fysiskt av till exempel förändrade vattenflöden kring vattenkraftverk.

  Många värdefulla vattenområden saknar idag skydd från både fysisk och kemisk påverkan, vilket förutom de ovan nämnda även kan komma att påverkas än mer i framtiden av klimatförändringarna. Bakterier och invasiva arter kan lättare få fäste i svenska vatten och påverka både den biologiska mångfalden och människors och djurs hälsa negativt.

  Vad görs?

  Arbetet med att restaurera vattendrag och sjöar behöver fortsätta och värdefulla natur- och kulturmiljöer i anslutning till sjöar och vattendrag behöver bevaras och skyddas. Spridning av främmande arter som kan orsaka skada behöver förhindras.

  –  Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

  Nationellt: Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag kräver insatser från flera delar av samhället, menar Havs- och vattenmyndigheten. Problemen kommer från många olika håll och skapar tillsammans en ohållbar miljö för många ekosystem.

  Det finns i dagsläget projekt på olika nivåer i samhället, allt från lokal nivå upp till regeringsnivå där bland annat åtgärdsprogram, satsningar på ny reningsteknik och kommunala naturvårdssatsningar inom LONA (lokala naturvårdssatsningar) finns med.

  Internationellt: EU har tillsammans med sina medlemsländer tagit fram en lista på invasiva arter som aktivt ska motverkas inom unionen för att inte riskera den inhemska biologiska mångfalden. Det är en lista som SMB skrev om för några månader sedan. Naturvårdsverket har diskuterat förslaget om att ta fram en svensk lista, då många arter naturligt finns i EU:s medlemsländer men utgör ett hot mot svenska arter.

  Det har under 2015 pågått fyra projekt inom EU Life+ för att återställa och restaurera påverkade vattenmiljöer.

  Uppnås målet?

  Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

  Naturvårdsverket

  Målet om Levande sjöar och vattendrag är ytterligare ett miljökvalitetsmål som inte kommer att uppnås. Tillräckliga insatser görs inte, varken nationellt eller internationellt. Människan bygger allt närmare stränderna, när det istället borde vara tvärtom.

  Stränder och vattenområden behöver återställas och ges utökat skydd. Det finns dessutom fortfarande kvar alltför stora mängder kvicksilver från förbränning av fossila energikällor genom historien.

  Men det finns ändå några få ljusglimtar enligt Havs- och Vattenmyndigheten. Kalkningen som genomförts i försurade sjöar och vattendrag har gett positiva resultat för ekosystemen och vildlaxen har visat på en positiv ökning. Dock skrapar det här, liksom vid många andra mål, på ytan av problemen.

  Kalkningen är en lösning, men håller kanske inte i längden. Likaså behöver Östersjöns status förbättras avsevärt för att laxen och alla andra arter ska ha en chans i framtiden, här hjälper inte enbart viss restaurering och skärpta fiskekrav även om det är en början. Här spelar vattenkraftverken en betydande roll, då bland annat laxen vandrar uppåt i de svenska vattendragen men ofta fastnar vid kraftverken och dör.

  Satsningar görs på många håll och styrmedel tas fram för att restaurera och skydda många vattenområden. Miljöövervakning är ett verksamhetsområde som fått utökade resurser. Men det är inte bara specifika områden som behöver få bättre ekologisk status genom skydd som Natura 2000 och reservat, även om detta är otroligt viktigt.

  Det behövs mer övergripande åtgärder som ger god status i alla sjöar och vattendrag vare sig det är ett skyddat område eller inte. Det räcker inte att släcka småbränder här och var.


  Bakgrund
  Områdena i och kring sjöar och vattendrag är ofta rika på biologisk mångfald och dess ekosystem fyller viktiga funktioner för både människa och natur genom bland annat flertalet olika ekosystemtjänster.

  Vattenmiljöer påverkas från många olika håll, både fysiskt och kemiskt. Övergödning och försurning bidrar tillsammans med tungmetaller och andra miljögifter, nedskräpning, invasiva arter och direkta hinder genom till exempel vattenkraftverk till den problematik som vi idag har i Sverige.

  Många ekosystem både i och omkring vattendrag är idag hotade till följd av mänskliga aktiviteter och det är därför även vår uppgift att dess status är god nu och i framtiden.

  Läs tidigare artiklar i serien:

  Vill du läsa mer om miljömålen och vad de innebär? Klicka här

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!