Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Partigranskningen: Vad vill KD göra för miljön?

  Kristdemokraterna har inte profilerat sig inom miljöfrågan, vilket syns tydligt i deras budget och valmanifest. Vad skulle en kristdemokratisk miljöpolitik innebära för Sverige?

  Partiets politik

  Kristdemokraterna har inte profilerat sig i miljöfrågan. I partiets budgetmotion 2018 skriver de att begreppet hållbar utveckling återspeglar kristdemokratisk politik eftersom den betonar ”generationsperspektivet” och visar att vi människor måste ”agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer”. Frågan är om Kristdemokraternas miljöpolitik håller upp till denna standard.
  Deras valmanifest för 2018 sätter vården och tryggheten främst. När de väl gjort utspel i miljöfrågan, så har det främst varit i relation till landsbygdspolitik.
  2015 antog Kristdemokraterna sitt principprogram.
  Större delen av den miljöpolitik som går att finna i principprogrammet och budgeten för 2018 har sitt ursprung i två av partiets rapporterEn landsbygd med självförtroende och Miljöpolitik med förvaltarskap,  som släpptes 2014 respektive 2016. Det finns en del bra förslag i dessa rapporter, exempelvis att:

  • stoppa subventioner av fossila bränslen inom EU
  • införa krettsloppsparker för att främja återvinning,

  Det finns dock en lång rad vaga förslag, såsom att:

  • genomföra nödvändiga regeländringar för att gynna framväxten av cirkulär ekonomi
  • ge förutsättningar för fler elbilar

  Det finns även en del direkt miljöskadliga förslag, som exempelvis att göra:

  • en grundlig översyn av strandskyddsregelverket

  I WWFS valenkät Klimatkompassen får partiet förvånsvärt högt resultat, och överenstämmer på 29 av de 33 punkter som WWF tagit fram. WWF framhåller dock att Kristdemokraterna är det parti som är fåordigaste angående hur dem ska nå de mål de ställer sig bakom.

  För eller emot…

  • Höghastighetståg ⇑ *
  • Kärnkraft 
  • Förbud mot försäljning av fossilbilar år 2025 
  • Utfasning av statligt stöd till flyget ⇔
  • Mål för konsumtionsbaserade utsläpp 
  • Stärka skyddet av marina områden 

   
  * På grund av ett misstag i researchen inför denna artikel, så stod det tidigare här att KD är emot höghastighetståg. Detta var fel och vi ber om ursäkt för att vi kommunicerat ut fel information.

  Budget

  En väldigt liten del av Kristdemokraternas budget för 2018 är tillägnad miljöfrågor. Avdelningen hängiven åt miljöförslag sträcker sig över endast en sida och förslagen är få men väldigt konkreta.
  I budgeten föreslår KD följande miljöreformer:

  • Inför råvaruskatt på icke återvunna textilier
  • Ny plastskatt på plastpåsar i detaljhandeln
  • Slopad skattebefrielse på torv
  • Tillför syre till östersjöns botten och balansera utsläppet till Östersjön
  • Bygg ut den svenska järnvägen

  Det finns två större brister i hur miljöfrågan hanteras i Kristdemokraternas budgetmotion 2018. För det första så behandlas miljöfrågorna som ett isolerat ämne, bortkopplat från resten av partiets politik. Det enda andra budgetområde som Kristdemokraterna anknyter miljöfrågorna till är landsbygdspolitiken.
  Detta syns även i de få och riktade förslag de har inom miljöområdet. Skatter på plastpåsar är nödvändigt, och det har hjälpt att begränsa mängden plastsopor i flera länder, men räcker ett fåtal riktade skatteökningar för att rädda planeten? Förslagen är helt enkelt inte storskaliga nog för att göra någon anmärkningsbar skillnad.
  Kristdemokraterna vill skära ner på miljöbudgeten med över tre miljarder 2018.
  Detta är ett urval av de nedskärningar KD föreslår:

  • Halvera anslaget för att skydda svensk natur
  • En miljon lägre anslag till Naturvårdsverket
  • Avskaffandet av posten Klimatinvesteringar, som inkluderar klimatsatsningar på lokal och regional nivå samt investeringar i laddinfrastruktur för elfordon.

  En budget med allvarliga motsättningar
  Den andra stora bristen i budgeten är de allvarliga interna motsättningarna inom den. De mer ideologiska delarna i budgetens inledande sektion säger på flera ställen emot de konkreta budgetförslagen som föreslås senare i budgeten. Exempelvis skriver de först följande:

  För Alliansen är det självklart att Sverige måste vara pådrivande i omställningen till en klimatneutral ekonomi och ett giftfritt samhälle… Beroendet av fossila bränslen är både en belastning på miljön och en säkerhetspolitisk risk.

  Detta kan sedan sättas i kontrast till kapitlet om landsbygdspolitik. Där vill de:

  •  Sänka skatten på diesel

  Ett bra ändamål, svenska bönder behöver hjälp i dessa kristider, men varför inte istället skapa incitament för biobränsle? Hur går det att vara pådrivande i omställningen om man skapar ekonomiska incitament för att använda mer diesel, det miljöfarligaste bränslet av alla?
  En annan motsägelse som är viktig att poängtera i Kristdemokraternas budget är deras värnande om miljöarv och Östersjön. I ett stycke ett par sidor efter citatet ovan ifrån skriver Kristdemokraterna följande:

  Åtgärder för att på en mer lokal nivå bevara skyddsvärd natur och vårda miljökulturarvet
  kan givetvis vara angelägna, men [vi] anser… att åtgärder för minskade utsläpp måste få ha högre
  prioritet.. Det behövs radikala insatser för att rädda Östersjöns hälsa.

  Kristdemokraternas målsättning är att bevara skyddsvärd natur och vårda miljökulturarv, även om det inte får gå före möjligheter till minskade utsläpp. Det är otydligt vad detta kan innebära i praktiken. De vill också värna om Östersjön. Samtidigt vill de:

  • Luckra upp byggregler för att göra det lättare att bygga på strandtomter och naturreservat.
  • Avskaffa flygskatten

  Att värna om skyddsvärd natur, samtidigt som man vill luckra upp byggregler för att underlätta byggnation på samma skyddsvärda mark, är en motsägelse i deras miljöpolitik.

  Frågor till miljöpolitiska talespersonen

  Supermiljöbloggen har försökt nå Kristdemokraternas miljöpolitiska talesperson Lars-Axel Nordell för att svara på några frågor, men inte fått något svar. En anställd på partiets pressavdelning har istället svarat på våra frågor.

  Vilka är Kristdemokraterna tre viktigaste miljöpolitiska frågor?
  1 Att återskapa livet i de döda områdena av Östersjön.
  2 Att fortsätta kampen mot klimathotet.
  3 Att säkra en giftfri vardagsmiljö.

  Vilka är enligt dig era viktigaste framgångar i miljöpolitiken de senaste åren?
  Alliansregeringen gjorde mycket för att förbättra miljösituationen. Bland annat fastslogs målet att minska de svenska klimatutsläppen med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Vi har skyddat stora arealer värdefull skogsmark genom frivilliga avsättningar, naturreservat, biotopskydd och naturvårdavtal. Vi har genom Östersjömiljarden stärkt arbetet med att skydda vårt känsliga innanhav.
  Supermiljöbloggen kommenterar: De framgångar som tas upp ovan gynnar miljöarbetet, även om de är något vagt formulerade. 
  Vad vill Kristdemokraterna göra åt subventionerna på 30 miljarder som staten varje år ger till fossil verksamhet?
  Kristdemokraterna föreslår att nedsättningarna i koldioxidskatten och energiskatten för diesel i gruvindustriell verksamhet slopas. Vi föreslår också att skattebefrielsen från koldioxidskatt för torv tas bort.
  Supermiljöbloggen kommenterar: Det är nödvändigt att även gruvverksamheten och jordbruket är en del i omställningen. 

  Hur ställer du dig till en skatt på klimatskadliga livsmedel?
  Det behövs en utveckling inom alla branscher som står för utsläpp av klimatpåverkande gaser. Detta gäller även livsmedelsbranschen. Det är viktigt att EU har en grön profil på jordbrukspolitiken så att bönderna uppmuntras till investeringar och åtgärder som minskar jordbrukets klimatpåverkan och främjar åtgärder som bidrar till att de gröna näringarna i stället binder växthusgaser.
  Det är viktigt att konsumenterna är informerade om ursprunget på maten de äter. Som enskilda kan vi göra medvetna val av exempelvis livsmedel och andra varor. KD avvisar däremot förslaget om köttskatt
  Supermiljöbloggen kommenterar: Detta är ett diffust svar som är det är svårt att uttolka den exakta innebörden av. Många värderingar och behov uttrycks, men inga lösningar eller ställningstagande presenteras förutom ett motstånd mot köttskatt.
  Vill Kristdemokraterna göra något åt AP-fondernas fossilinvesteringar?
  KD vill ha skärpta placeringsregler för AP-fondernas gröna profil i investeringar, vilket kan driva på övriga finanssektorn. När detta väl är på plats är det centralt att efterlevnaden följs upp löpande.
  Supermiljöbloggen kommenterar: Detta är ett välkommet utspel från Kristdemokraterna. Det dock svårt att veta hur prioriterat det är, eftersom det inte nämns någonstans i deras valmaterial.

  Vad har Kristdemokraterna gjort sedan förra valet?

  Precis som i 2018 års valmanifest, så tog inte miljöfrågan upp någon stor del av kristdemokraternas valmanifest 2014. I Naturskyddsföreningens granskning, som jämför förändringen i hur partierna pratar om miljöfrågorna jämfört med valet 2014, rankas Kristdemokraterna högst bland borgerliga partier. Till och med högre än Centerpartiet. Detta betyder att de får en delad fjärdeplats tillsammans med Socialdemokraterna i rankningen.
  I KDs valmanifest 2014 förespråkade de bland annat:

  • minskade utsläpp på EU-nivå
  • effektivare reningsverk
  • stoppa övergödningen av Östersjön.

  De två förstnämnda finns inte med i partiets valmaterial under valåret 2018, men bevarandet av Östersjön spelar fortfarande en stor del i deras miljöpolitik.

  Sammanfattning

  Även om Kristdemokraternas budget och principprogram innehåller flera förslag som gynnar miljön, finns det flera allvarliga brister i deras miljöpolitik. Dessa kan summeras i tre punkter:

  1. Få radikala förslag och brist på vision

  Klimatkrisen sker idag, den påverkar människor över hela världen just denna sekund, och det kommer bara bli värre om vi inte gör något åt det. Med sina långsamt verkande gröna skatteväxlingar och detaljinriktade subventioner, är Kristdemokraternas miljöpolitik skrämmande otillräcklig för att lösa problem som påverkar oss just nu. Det räcker inte med att beskatta platspåsar, när skogarna brinner. Tiden för sådana mjuka förslag är redan för sent.
  2.  Radikala motsättningar mellan praktiska budgetförslag och vad som står i deras principprogram.
  Kristdemokraterna är inte konsekvent i sin politik. De förespråkar att Sverige ska bli fossilfritt, samtidigt som de vill sänka dieselskatten. De säger att de vill bromsa försurningen av Östersjön och skydda vår natur, samtidigt som de vill luckra upp regelverket kring byggnation av strandtomter och på naturreservat. Det finns därför en tydlig diskrepans mellan vad deras mål är, och de konkreta politiska förslag de vill använda för att nå dessa mål.
  3. Flera miljöskadliga förslag
  Fler strandtomter, friare regler om byggnation på skyddade naturområden och en avskaffad flygskatt. Detta är förslag som inte gynnar Sveriges omställningen till ett hållbarare land.
  Sammanfattningsvis är KD inte speciellt intresserade av att presentera en konsekvent och ambitiös miljöpolitik.
   


  Det här är en del i Supermiljöbloggens valgranskning. Vi är partipolitiskt obundna. I budgetberäkningen har vi utgått från utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.
  Här kan du läsa om övriga partiers miljöpolitik:
  Del 1 Liberalerna
  Del 2 Socialdemokraterna

  För mer information om partiernas miljöpolitik, spana in WWF:s Klimatkompassen och Naturskyddsföreningens valspecial.
   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.