Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Regeringens miljö- och klimatlöften

  Author name: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Author URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riksdagshuset_2006.jpg Foto: Holger Ellgaard

  Idag släpptes regeringsförklaringen. Där står det vad regeringen vill göra under det kommande året eller mandatperioden. Så var lovar den nya Löfven-regeringen när det kommer till miljö- och klimatfrågor? ’

  • INTERNATIONELLT:
   Det svenska biståndet ska riktas mot att minska fattigdomen och orättvisorna i världen samt stärka miljön och demokratin. En ny biståndspolitisk plattform tas fram i samverkan med alla aktörer på biståndsområdet. Miljö- och klimatbiståndet ska höjas och utvecklas.
  • För att stärka vår säkerhet och förbättra vårt miljöskydd behöver vårt närområde i Arktis, Kattegatt, Skagerrak och Östersjön skyddas. Regeringen kommer att ta initiativ till en mer aktiv politik i närområdet.
  • Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel. Regeringen kommer att arbeta för progressiva internationella handelsavtal och riva  handelshinder samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas intressen och människors hälsa.
  • Sverige ska vara en engagerad och konstruktiv medlem av den Europeiska unionen. Prioriterade svenska intressen ska drivas aktivt. Frågor om fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden, ökad jämställdhet samt en framåtsyftande miljö- och klimatpolitik är av särskilt intresse.
  • BOSTAD:
   Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.
  • JÄRNVÄGEN:
   Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet och investeringar i strategiska infrastrukturprojekt kommer att prioriteras. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver nya höghastighetsbanor, utbyggd tunnelbana och spårväg, bättre kollektivtrafik och vägar. En vägslitageavgift kommer att införas för att finansiera förbättringar av infrastrukturen.
  • Staten ska ta det samlade ansvaret för underhållet av de svenska järnvägarna. Anslaget till underhåll ska höjas.
  • UPPHANDLING:
   Förutsättningarna för sociala och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den offentliga sektorn. En nyindustrialiseringsstrategi tas fram.
  • TURISM:
   Turism i Sverige och ekoturism stärks.
  • MAT:
   En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och ekologisk matkonsumtion. 

  Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturökningen riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser redan en global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största utrotningarna av arter i planetens historia pågår.
  I Paris nästa år arrangeras det internationella klimattoppmöte som måste fatta vår generations avgörande beslut. Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi. Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet.
  Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot. Det är tid för ansvar.
  Att stoppa miljöförstöringen, minska klimatutsläppen och utveckla ny grön teknik är en av vår generations största utmaningar. Genom investeringar i en bättre miljö skapas jobb och framtidsmöjligheter.
  Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Därför ska ett klimatpolitiskt ramverk
  införas. Under mandatperioden ska de fossila utsläppen i Sverige tydligt minska.
  Ett stöd för lokala klimatinvesteringar införs. Likaså en ny miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan. De nationella
  miljömålen ska klaras. Ett miljömålsråd inrättas och nya och bredare mått för samhällsutvecklingen utvecklas.
  Sverige ska gå före med nationell lagstiftning mot farliga kemikalier. Förskolor och skolor ska vara giftfria.
  Fisket och haven ska skyddas genom att fler marina reservat inrättas. Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen. Djurhållningen ska ge djuren möjlighet att utföra sitt naturliga beteende och beteendestörningar ska förebyggas. Tillsynen över djurskyddet förstärks.
  Regeringen kommer att genomföra fler förebyggande åtgärder för att skydda vårt värdefulla dricksvattenAvfallet behöver minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen läggs därför hos kommunerna.
  Energipolitiken är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle och sysselsättningen i Sverige är helt beroende av att det finns en god och tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Regeringen kommer att bjuda in till blocköverskridande samtal i en särskild energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.
  Regeringens ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Den förnybara elproduktionen byggs ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 terawattimmar ny el från förnybara källor år 2020.
  Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska användas för detta syfte. Stödet till havsbaserad vindkraft
  och till solkraft ska stärkas. Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven skärps och kärnavfallsavgiften höjs. Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar
  energi.
  Sverige ska vara en engagerad och konstruktiv medlem av den Europeiska unionen. Prioriterade svenska intressen ska drivas aktivt. Frågor om fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden, ökad jämställdhet samt en framåtsyftande miljö- och klimatpolitik är av särskilt intresse.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.