Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Ett rikt växt- och djurliv – vad är rikedom?

  Det sextonde och sista svenska miljökvalitetsmålet i vår artikelserie är Ett rikt växt- och djurliv. Det vävs in i många av de andra målen och knyter ihop säcken för den biologiska mångfalden.

  Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
  – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

  Vad handlar målet om
  Den biologiska mångfalden, det vill säga mångfalden bland växt- och djurarter, minskar på grund av människan. Med förändrade livsmiljöer, förändrat klimat, miljögifter och skräp hotas många arters överlevnad.
  Den biologiska mångfalden är inte något som borde finnas kvar utan anledning. Den hjälper oss genom ett stort antal ekosystemtjänster, bland annat vattenrening, pollinering, kolinlagring och syreproduktion för att nämna några.
  Vad görs? 
  Nationellt: I Sverige handlar en stor del av arbetet om frågorna kring naturreservat, nationalparker och andra områdesskydd. Regionala planer och åtgärdsprogram har under de senaste året tagits fram för att förbättra den biologiska mångfalden inom skyddsvärda områden och för specifikt hotade arter. De statliga anslagen för 2016 höjdes till Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten vilket borde kunna öka på arbetstakten.
  Tyvärr slår det nya landsbygdsprogrammet hårt mot många av miljömålen, enligt Naturvårdsverkets rapport.

  Flera ersättningar inom natur- och kulturmiljöområdet tas bort i nya programmet, vilket sammantaget innebär försämrade möjligheter att nå målet Ett rikt växt och djurliv.

  EU: En viss finansiering sker genom EU för genomförandet av de s.k. LIFE-projekten, som bland annat har till syfte att bevara och restaurera skyddsvärda områden. Arbetet kring den EU-förordning som tagits fram kring invasiva arter är också högst relevant i sammanhanget. Invasiva arter risker att slå ut inhemska och därigenom förändra hela ekosystem, något som förstärks när klimatet förändras.
  Uppnås målet? 

  Förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp. Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem utarmas. Främmande arter fortsätter att öka. – Naturvårdsverkets senaste rapport om miljömålen. 

  Trots de medel som tillsätts genom olika projekt och program fortsätter utvecklingen åt fel håll. Målet nås inte med befintliga styrmedel och enbart få ljusglimtar går att se här och var. Störst antal hotade arter finns i jordbrukslandskapen och marina miljöer, enligt Naturvårdsverket.
  Direkta och konkreta åtgärder är en stor del av arbetet för att stärka den biologiska mångfalden, men de mer indirekta hoten blir allt allvarligare. Med en medeltemperatur som bara ökar och ett jordklot vars buffertzoner snart är borta krävs en biologisk mångfald som är stark och med god variation för att kunna klara av dagens och framtida klimatförändringar.
  Bakgrund
  Den biologiska mångfalden minskar i alltför snabb takt och kan komma att bli ett stort hot mot många av de samhällstjänster som vi idag tar för givet. Med homogena landskap, högre medeltemperatur, gifter och konkurrerande arter kan många av de arter vi idag ser som självklara snart vara borta.
  Det finns några enkla tips på vad man själv kan göra för att hjälpa till:
  1. Släng inte skräp i naturen och hjälp till att plocka upp det skräp du ser. Varför inte ta med en påse att samla skräpet i när du är ute på promenad?
  2. Hjälp pollinerarna: Insektshotell, en variation i växtlighet och minskad användning av bekämpningsmedel i trädgården är enkla knep.
  3. Närproducerat: Många gånger är svenska livsmedel bättre alternativ än utländska vad gäller att värna den biologiska mångfalden.


  Läs tidigare artiklar i serien:

  Vill du läsa mer om miljömålen och vad de innebär? Klicka här

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!