Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  SMB utreder partiernas ekolöften

  Foto: gabontour

  Coop har inför valet frågat partierna om deras ekolöften. Det finns en del skillnader mellan partierna. Vilka vill ha ett ”matens FBI” i Europa? Vilka underkastar sig inte billig populism och vilka har en vision om 100% eko?
  Coop skriver: Omställningen till ekologiskt jordbruk i Sverige har stått stilla sedan 2012. Trots att många bönder vill ställa om. Så vi frågade alla riksdagspartier vad de vill göra för att stimulera produktionen och konsumtionen av ekologisk mat. Här är deras svar.

  logo-kloverCenterpartiet

  • Ökad svensk livsmedelsproduktion
  • Mål för ekologisk produktion
  • Mål för ekologisk konsumtion i offentlig sektor och även krav på svensk standard
  • Svenskt prioriteras först, närodlat på andra plats och ekologiskt sist

  Centerpartiet vill forma en svensk livsmedels-strategi som innehåller mål för ökad svensk livsmedelsproduktion, där även mål för ekologisk produktion har en naturlig plats. Mål för konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor ska kombineras med kriterier så att inköpta livsmedel är producerade enligt samma standard som den svenska miljö- och djurskydds-lagstiftningen. Prioriteringsordningen bör vara svenskt, närodlat och ekologiskt.

  SMB kommenterar: Centerpartiet säger här att de vill ha mål, vilket är bra. Däremot uttalar de inga mål och det finns redan mål som regeringen missat. Till 2010 skulle 20 procent av jordbruksmarken varit ekologisk odling, men det är inte nått. Tidigare har Landsbygdsminister Eskil Erlandsson tydligt sagt till SMB att han inte vill ha ”klumpiga statliga mål” utan tycker att kommunerna själva ska bestämma sådana frågor. Kanske har Centerpartiet ändrat sig, men de borde specificera målen för att kännas mer trovärdiga.

  Folkpartiet8aa14fe3-c0da-11df-8ef4-97c826658775

  • Jordbruket ska bära sina egna miljökostnader och ska ersättas för bra påverkan
  • Höga krav på vanligt jordbruk
  • Vill ha ett ”Matens FBI” i Europa för att kontrollen och informationen på maten är rätt
  • Starkt djurskydd i Europa, likt det svenska
  • Viktigt att konsumenterna får välja

  En hållbar livsmedelsproduktion är en del av lösningen på dagens miljöutmaningar. Jordbruket ska i likhet med andra sektorer bära sina egna miljö- och klimatkostnader, men också ersättas för kollektiva nyttigheter som naturvård samt bevarande av den biologiska mångfalden. Allt fler konsumenter väljer ekologiskt för att gynna övergången till en miljöanpassad matproduktion, men det är också väsentligt att ställa höga krav på den konventionella produktionen. Det viktiga är att konsumenterna kan påverka genom sina val och att miljöbelastningen minskar.

  För konsumenternas skull är det viktigt med en god kontroll av att ekomärkning och annan information är korrekt. Alla påståenden om livsmedlen måste kunna styrkas. Därför krävs ett ”matens FBI” i Europa, det vill säga en starkare tillsyn av att den nationella livsmedelskontrollen verkligen fungerar i alla länder.
  Vi vill också ha en stark europeisk ramlag för djurskyddet. I dag är Sverige bäst i Europa på att hålla ner antibiotikaanvändningen inom djuruppfödning. Det beror på att vi har bättre djurhållning där färre djur blir stressade och sjuka. En gemensam ”svensk” nivå på djurskyddet i Europa vore därför bra för både djuren, folkhälsan och miljön, samtidigt som det skapar bättre konkurrensvillkor för svenska uppfödare på den öppna europeiska marknaden. Med stor säkerhet skulle detta betyda extra mycket för uppfödare som producerar ekologiskt eller som på annat sätt har extra höga miljökrav, eftersom de kan visa på ett mervärde.

  SMB kommenterar: Intressant att Folkpartiet vill ersätta kollektiva nyttigheter. Att ge ett exempel hade varit bra, både på ersättning och mer konkret exempel på vad en kollektiv nyttighet kan vara. Kring ekomärkningarna ska de självklart stämma, men ekoprodukter är ju redan hårdare kontrollerade produkter. Mer intressant vore det med ökade kontroller på konventionell mat som inte kontrolleras lika ofta och hårt. Bra att de tar upp en högre europeisk djurskyddsnivå och antibiotikaanvändningen inom djuruppfödningen då det är ett stort problem. Partiet ger inga exempel på konkreta ekomål.

  Kristdemokraterna_symbolKristdemokraterna

  • Mer stöd till ekoproduktion
  • Om konsumenterna köper ekologiskt kommer det att bli billigare
  • Mindre regler och myndighetskrångel för svenskt jordbruk
  Kristdemokraterna står bakom en rad satsningar för ökad ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige, och regeringen anslår ytterligare stöd till ekoproduktion i det nya Landsbygdsprogrammet.
  Men den största skillnaden gör vi som konsumenter. Bönder är företagare, och företagare behöver lönsamhet för att våga göra investeringar och ställa om konventionell produktion till ekologisk. Om fler av oss väljer svenska ekologiska livsmedel, kommer prisskillnaderna successivt att minska. Lägre priser skapar möjligheter för fler konsumenter att välja svenska ekologiska alternativ.
  Och kom ihåg: Det är skillnad på ekologiskt och miljövänligt! Många svenska livsmedel utan eko-stämpel har lägre miljöpåverkan än importerade ekologiska varor, som fraktats långt och orsakat stora utsläpp på vägen. Därför ser vi att det svenska jordbrukets konkurrenssituation behöver förbättras genom minskad regelbörda och mindre myndighetskrångel, så att svenska bönder kan se en framtid i att odla spannmål och grönsaker eller att föda upp grisar på ett mer miljö- och djurvänligt sätt än vad som sker i många andra länder.
  SMB kommenterar: Kristdemokraterna tar upp en viktig fråga: Ju fler ekologiska produkter som säljs, desto billigare blir det. Och för att komma dit visar kristdemokraterna bland annat på mer stöd till ekoproduktion i landsbygdsprogrammet. Än så länge finns bara ett utkast av landsbygdsprogrammet, men där står bland annat ”sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel”. Att skriva ”Under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel” gör i alla fall oss lite skeptiska till tyngden i förslaget.
  Att prioritera produkter med lägre miljöpåverkan är bra, men det är inte alltid svenska produkter är bäst ur miljösynpunkt. Just transporterna är inte den farligaste miljöboven.

  nya_moderaterna_rund_logotyp__jpgModeraterna

  • Det viktigaste är hälsosam mat samtidigt som matens miljöpåverkan minskar
  • Svårt att välja mellan ekologiskt och konventionellt
  • Svensk produktion är viktigast
  Genom Alliansens landsbygdsprogram kommer vi att satsa nästan 4 miljarder kronor på stöd till ekologisk produktion under de kommande sju åren. Utgångspunkten för oss är att maten vi äter ska vara sund, hälsosam och att vi samtidigt minskar livsmedelsproduktionens miljö- och klimatpåverkan.
  Man ska komma ihåg att uppskattningsvis 50 procent av den ekologiska maten vi äter i Sverige är importerad och miljö- och klimateffekterna av ekologiskt producerad mat är inte självklara. Därför tycker vi att valet mellan ekologiskt och konventionellt producerad mat inte alltid är helt enkelt.
  Vi vill därför värna vår svenska livsmedelsproduktion, Sverige har ett av världens högsta djurskydd och svensk livsmedelsproduktion skapar både biologisk mångfald och ekonomisk tillväxt. Mat som produceras i Sverige, både ekologisk och konventionell, har ofta en mindre miljö- och klimatpåverkan än mycket av den mat vi importerar.
  SMB kommenterar: Det märks att hela alliansen trycker på den svenska produktionen. LRF menar att bland annat svenskt nötkött är bättre än brasilianskt, men information om hur svensk matproduktion står sig kopplat till andra länder är ganska skralt. Viktigast för att minska klimatpåverkan från mat är att minska köttkonsumtionen och svinnet.

  986453Miljöpartiet

  • Vision om 100% eko
  • 30% av jordbruksmarken ska vara ekologisk produktion till 2020
  • 50% av maten i offentlig sektor ska vara ekologisk till 2020
  • Vill ersätta jordbrukare för bra miljöpåverkan
  • Vill göra det dyrare med kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel
  Vår vision är 100% eko! Till 2020 vill vi ha minst 30% av arealen omlagd till ekologisk produktion och minst 50% av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk. Vi vill också se en ökning av den privata konsumtionen av ekologiska livsmedel.
  Hur ska vi forma politiken för att uppnå våra mål? Främsta instrumentet är Landsbygdsprogrammet. Pengarna vill vi ge som ersättning till bonden för miljönytta och djurvälfärd. Bort med det arealbaserade stödet utan krav på motprestation, det s.k. gårdsstödet. Vi vill också ha en ökad rådgivning till de bönder som vill ställa om till ekologisk produktion.
  Miljöpartiet vill göra det dyrare med kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Gör det lättare för den offentliga upphandlingen att ställa krav! I vår skuggbudget har vi också medel avsatta för konsumtionshöjande åtgärder för ekologiska livsmedel. T ex att ekobönder möter konsumenter i butik eller att bonden möter butikspersonal, måltidspersonal, politiker och andra, hemma på sin gård. Sedan vill vi att så stor andel som möjligt av de ekologiska livsmedlen produceras i Sverige.
  SMB kommenterar: Tydliga mål om offentlig konsumtion och jordbruksareal. Att ha en vision om 100 procent ekologiskt kan vara en fin tanke, men frågan är om inte ett (som det ser ut idag) orimligt mål kan minska trovärdigheten. Exempel på vad för miljönytta och djurvälfärd som bör få ersättning vore bra. Bra att de vill göra det dyrare med konstgödsel.

  Rosen_RGBSocialdemokraterna

  • 30% av jordbruksmarken ska vara ekologisk produktion till 2020
  • Vill öka efterfrågan på ekologiskt bland konsumenter
  • 30% av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk till 2020
  Vi vill sätta ett mål att den ekologiskt certifierade odlingen ska utgöra 30 procent av den odlade arean 2020. Vi ser fördelar med ökad ekologisk odling främst eftersom det minskar användning av kemikalier och minskar jordbrukets klimatpåverkan. Det gör det lättare för oss att klara våra miljömål.
  Mer av ekologiskt kan också vara en specialisering som gör jordbruket och svensk mat mer konkurrenskraftig. Det är ett gemensamt ansvar att följa upp och stimulera ökad efterfrågan på ekologiskt bland svenska konsumenter. Det har den moderatledda regeringen inte klarat av. Mer ekoproduktion hade kunna leda till fler jobb och ökad konkurrenskraft för svenska livsmedelsproducenter.
  Fler och fler kommuner och landsting beslutar om egna skärpta mål för ökad upphandling av ekologiskt. Vi vill stödja detta genom ett nationellt mål och mer aktiv offentlig upphandling. Vi vill sätta ett nytt mål för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel, 30 procent ska vara ekologiskt till 2020.
  SMB kommenterar: Klara och tydliga mål från Socialdemokraterna. Precis som Miljöpartiet vill de ha 30 procent ekologisk jordbruksmark till 2020, men har en lägre ambition kring offentlig konsumtion av ekologiskt på 30 procent istället för 50 procent.

  sdSverigedemokraterna

  • Vill minimera bekämpningsmedel och näringsläckage
  • Mer svenskt jordbruk på marknaden och minskad import
  • Underkastar sig inte billig populism utan vill lyfta fördelar och nackdelar med olika produktionsmetoder
  Vi lovar en framåtblickande politik och att arbeta för ett mer hållbart jordbruk där bekämpningsmedel och näringsläckage ska minimeras. Teknikutveckling och nya innovationer är A och O i detta arbete.
  Vi lovar också att göra allt vi kan för att det svenska miljövänliga jordbruket ska ta betydligt större marknadsandelar och att minska importen av varor som framställts genom djurplågeri och andra tveksamma metoder.
  Vi lovar också att inte underkasta oss billig populism gällande livsmedelsproduktion utan att resonera, jämföra och utmana olika produktionsmetoder. Vi lovar att lyfta fördelar såväl som nackdelar med ekologisk produktion kontra konventionell, ur alla vinklar och hållbarhetsaspekter, så som djurskydd, global livsmedelsförsörjning, utsläpp/läckage av olika insatsvaror, energiintensitet, ekonomi, avkastning per hektar o.s.v. Svensk konventionell odling håller en mycket hög standard i ett internationellt perspektiv och beroende på vilka miljöaspekter man vill prioritera så måste man också välja rätt produktionsmetod. Vi lovar också att förvalta skattebetalarnas pengar på ett rationellt sätt.
  SMB kommenterar: Bra att Sverigedemokraterna vill minimera bekämpningsmedel och näringsläckage, Östersjön behöver det. Huruvida de ska underkasta sig ”billig populism” eller inte borde det här kanske vara frågor de som parti borde ha rett ut redan. Det enda de säger är att de inte har kommit fram till de här frågorna.

  V-logga_CMYK_RodVänsterpartiet

  • 30% av jordbruksmarken ska vara ekologisk produktion till 2020
  • 50% av maten i offentlig sektor ska vara ekologisk till 2020
  • Vill öka anslag till ekologiskt jordbruk
  • Vill skapa en nationell livsmedelsstrategi för ökad självförsörjning
  Vänsterpartiet vill att Sverige ska anta ett mål om att andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska uppgå till minst 30 procent av jordbruksmarken 2020. Till samma år vill vi att det antas ett nationellt mål om att 50 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter.
  Vi vill öka anslagen till ekologiskt jordbruk och genomföra satsningen Sverige- det hållbara matlandet. För att öka andelen hållbar mat inom offentlig sektor, ska god mat som har mervärde för miljön och lokalsamhället ha förtur. Samtliga större enheter inom offentlig sektor, som sjukhus och större skolor ska kunna laga sin egen mat. Staten bör stödja kommunernas och landstingens arbete för en grön upphandling av livsmedel som är ekologisk, närproducerad och djuretisk. Vi vill att Sverige ska anta en nationell livsmedelsstrategi för att stärka lokal produktion och självförsörjning.
  SMB kommenterar: Vänsterpartiet vill också att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk, vilket innebär att alla rödgröna partier är för det. De har precis som Miljöpartiet en högre målsättning för andelen ekologisk konsumtion i offentlig sektor än Socialdemokraterna. Tar inte upp mål kring ökad ekologisk privat konsumtion.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra